Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/151)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 26.01.2019

Key message:

 

VKMsinnspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 har økt toleranse overfor ugrasmidlermed virkestoffene glyfosat, glufosinat-ammonium, 2,4-D og haloxyfop, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenenLepidoptera (sommerfugler). Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 26. januar 2019.

Kontakt

Andre populære artikler