Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 88017 (søknad EFSA-GMO-RX-014)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 16.03.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 88017. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vurderingen er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Genmodifisert mais MON 88017 har økt toleranse overfor ugressmidler med virkestoffet glyfosat, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Coleoptera (biller). Maisen ble godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU i 2009. Godkjenningen er gyldig i ti år.

Godkjenningsprosess for genmodifiserte organismer

Norge er tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) til miljøet gjennom EØS-avtalen, etter direktiv 2001/18/EF. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven. I EU reguleres genmodifiserte organismer og avledede genmodifiserte produkter både av direktivet og av forordning 1829/2003. Forordningen omhandler genmodifisert mat og fôr. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, eller i norsk rett. I påvente av at forordningen implementeres, følger Norge EUs saksbehandling av søknader om genmodifiserte organismer.

Når et selskap søker om fornyet godkjenning av en genmodifisert organisme eller avledede, genmodifiserte produkter, sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra EØS-landene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

VKM oversendte sitt innspill til EFSA vedrørende søknad EFSA-GMO-RX-014 den 16. mars 2019.

Kontakt

Andre populære artikler