Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2016/134)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 27.04.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

VKMs innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert mais MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 har økt toleranse overfor ugrasmiddel med virkestoffene glyfosat, er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler), resistent mot kanamycin og tørkeresistent.

Innspillet ble sendt til EFSA 27. april 2017.

Kontakt

Andre populære artikler