Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 (søknad EFSA/GMO/DE/2011/103)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 11.06.2018

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

VKMs innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffene glyfosat og glufosinat-ammonium, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler) og Coleoptera (biller). Innspillet ble sendt til EFSA 11. juni 2018.

Kontakt

Andre populære artikler