Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 01.09.2016

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 med hensyn på helse- og miljørisiko. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området, og VKM har utarbeidet innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden.

VKMs kommentarer til høringen av mais 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme, sendes søknaden til kompetente myndigheter i et medlemsland i EU. Medlemslandet videresender søknaden til EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet – European Food Safety Authority, EFSA. EFSA sender søknaden på tre måneders offentlig høring i EU- og EØS-landene. Norge kan delta i høringsrunden og kan gi innspill
til søknaden. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av GMO-en.

Genmodifisert mais 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 har økt toleranse overfor bredspektrede ugrasmidler med virkestoffene glyfosat og glufosinat-ammonium, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i sommerfuglordenen Lepidoptera.

Innspillet ble sendt til EFSA 9.mai.

Oppdatert 19.10.2016.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler