Genmodifiserte organismer

Innspill i forbindelse med EFSAs Offentlige høring av soya MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (EFSA-GMO-NL-2016-135)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 27.04.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert den genmodifiserte soyaen MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 med hensyn på helse- og miljørisiko ved. Soyaen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

VKMs kommentarer til høringen av soya MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme, sendes søknaden til kompetente myndigheter i et medlemsland i EU. Medlemslandet videresender søknaden til EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet – European Food Safety Authority, EFSA. EFSA sender søknaden på tre måneders offentlig høring i EU- og EØS-landene. Norge kan delta i høringsrunden og kan gi innspill til søknaden. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert soya MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffene glyfosat og glufosinat-ammonium.

Innspillet ble sendt til EFSA 27. april 2017.

Kontakt

Andre populære artikler