Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810

Rapportnr:

Bestilt: 29.05.2012

Publisert: null

 
 

Hovedbudskap:

I samband med EUs handsaming av søknad om godkjenning av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810 (EFSA/GMO/NL/2012/107) til bruk som eller i mat, gjennomfører Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) ei førebels helserisikovurdering av maislina.

Noreg er gjennom EØS-avtalen knytt til EUs ordning for godkjenning av genmodifiserte organismar (GMO) og produkt som er avleidde av desse. Norske myndigheiter mottar difor alle søknader om godkjenning for EU-området, og kan kome med innspel og kommentarar til handsaminga i EU undervegs i prosessen.

Prosessen

Prosessen starter med at eit selskap søkjer eit medlemsland om å få godkjent ein GMO for sal i EU-området. Medlemslandet sender søknaden til EUs organ for mattryggleik EFSA, som varslar andre medlemsland og EU-kommisjonen og gjennomgår søknaden. Ved søknad om godkjenning til dyrking får eitt medlemsland i oppdrag å gjere ei førebels risikovurdering for EFSA.

Den norske handsaminga av GMO-søknader går parallelt med handsaminga i EU. Etter at EFSA har funne at ein søknad er fullstendig, legg EFSA søknaden ut på høyring i EU/EØS-området med ein frist på tre månader til å fremje skriftlige kommentarar og spørsmål til søknaden.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) arrangerer høyring i Noreg og koordinerer norske innspel. VKM utarbeider ei førebels risikovurdering for Mattilsynet og DN og gir innspel til EFSA basert på denne vurderinga.

EFSA gjer så ferdig si risikovurdering ut frå dokumentasjon frå søkjar, innspel frå medlemslanda, uavhengig litteratur etc. Etter det blir risikovurderinga sendt til EU-kommisjonen, som så sender saka på høyring før den avgjer søknaden.

Handsaming i VKM

Det er VKMs faggruppe for genmodifiserte organismar som gjennomfører den førebels helserisikovurderinga av pollen frå den genmodifiserte maislina MON 810 (EFSA/GMO/NL/2012/107).

10.10.2012

Kontakt

Merethe Aasmo Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie