Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 03

Publisert: 22.01.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en helserisikovurdering for brukere av plantevernmiddelet Axial 50 EC med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Preparatet søkes godkjent mot floghavre og raigras brukt som fangvekst i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.

Mattilsynet har også bedt om en uttalelse om de iboende egenskapene til preparatet, samt uttalelse om effektene i forhold til begrensningene i modell­beregningene.

Det har blitt bedt spesielt om å se på vurdering av kreftfremkallende effekt av pinoksaden, fastsettelse av NOAEL i reproduksjons­forsøk, vurdering av fosterskadelig effekt, og om metabolitter i grunnvann er tilstrekkelig undersøkt for toksisitet.

Risikovurdering av preparatet ble vedtatt på et møte i VKMs faggruppe for plantevernmidler den 26. november 2009. Det er faggruppens oppfatning at:

1) Pinoksaden er helseskadelig ved innånding og øyeirriterende. Axial er hudirriterende for kanin og allergifremkallende ved hudkontakt for marsvin.

2) I subkroniske forsøk i rotte er kritiske effekter tydelige histopatologiske skader i nyrene i tillegg til økt levervekt ved høye dosenivåer. I subkroniske forsøk med hund, er kritiske effekter histopatologiske endringer i lever og endringer i klinisk-kjemiske parametre. I kroniske forsøk i rotte fører pinoksaden til økt dødelighet, redusert kroppsvekt og histopatologiske forandringer i nyrene.

3) Pinoksaden har gitt klastogeneffekt in vitro (kromosomaberrasjoner), men har ikke vist lignende effekt in vivo (mikrokjernetest). Det foreligger ikke data som gjør det mulig å ta stilling til om mangel av effekt i in vivo forsøket skyldes at testsubstansen ikke når frem til beinmargen.

4) Det ble funnet tilfeller av leiomyosarcoma i magesekken hos hannrotter og doseavhengig økt hyppighet av livmorsvulster hos rotter. Funnene er angitt å være innenfor historiske kontroller. Det er også funnet en økning av bronkioalveolære svulster i hannmus men uten klar dose respons.

5) Det er usikkert om forekomsten av svulster er relatert til behandlingen med pinoksaden, men en tilsynelatende økning for flere svulsttyper skaper usikkerhet i vurderingen av stoffets iboende svulstinduserende egenskaper.

6) Det er ikke funnet effekter på fertilitet og reproduksjonsorganer i en 2-generasjonsstudie med rotte, men det er vist nyretoksisitet, og signifikant økning i levervekt.

7) Basert på de funn som er vist i teratologiforsøket med kanin vurderer faggruppen at pinoksaden kan være fosterskadelig. Forsøket ga fostertoksiske effekter inkludert misdannelse av diafragma og tegn på fostertoksisitet ble også sett ved lavere doser enn ved mortoksisitet. NOAEL ble satt til 10 mg/kg kv/dag. ADI, AOEL og ARfD er satt til 0,1 mg/kg kv/dag basert på dette teratologiforsøket med kanin og toårsforsøk med rotte.

8) Simuleringsberegninger viser konsentrasjon av metabolitter i grunnvann over 0,1 ug/l. Det foreligger noen studier av toksikologiske egenskaper som viser at metabolitten M3 er mer toksisk enn morstoffet, men den foreliggende dokumentasjonen gir ikke grunnlag til å kunne konkludere med hensyn til mulig helseeffekt.

9) Preparatet blir påført ved hjelp av traktormontert åkersprøyte. Eksponeringsberegninger ved bruk av preparatet overskrider ikke foreslått AOEL uten bruk av verneutstyr. Eksponeringsberegninger ved opphold og/eller arbeid med sprøytet kultur utendørs viste at AOEL ikke overskrides. Faggruppen anser at bruk av Axial 50 EC vil representere minimal helserisiko.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler