Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44)

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 31

Publisert: 27.09.2010

Hovedbudskap:

Helserisikovurderingen av PT73 E. coli  (THR) fra Ajinomoto Eurolysine (EFSA/GMO/FR/2007/44) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet ber VKM om å vurdere biomassen fra den genmodifiserte bakterien Escherichia coli (E. coli) K-12 stamme TK7, som er modifisert for økt produksjon av L-treonin.

Tørket og granulert biomasse fra E. coli-stamme TK7 vil bli markedsført som PT73 E. coli (THR) under handelsnavnet PROT-AEL-T, og vil kun bli brukt som tilsetting til fôrvarer.

Samlet vurdering

Fôringsforsøkene viser effekter på forsøksdyr som anses som betydelige ved innblanding av biomassen i standardfôr. Endringer som ble påvist hos rotte var på levervekt, klinisk kjemiske parametre som kolesterol, gamma-glutamyltransferase og fosfolipider, samt trombocyttantall.

Det laveste innblandingsnivået det er funnet effekter var 5% biomasse.

Fordi søker ikke har forsøkt å balansere forsøksfôrene ernæringsmessig, dvs. at forsøksfôrene har en annen protein-, lipid- og mikronæringsstoffsammensetning enn standardfôret, er det vanskelig å konkludere om de endringer som er funnet i forsøk med dyr skyldes biomassen eller ubalanse i den ernæringsmessige sammensetningen.

Faggruppene finner det derfor vanskelig å vurdere om bruk av PT73 E. coli (THR) bakteriebiomasse vil medføre endret risiko for dyrs helse i forhold til annet fôr.

Ajinomoto Eurolysine har trukket denne biomassen fra markedet fordi den kan inneholde antibiotikaresistensgener.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler