Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 15

Publisert: 25.04.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener det er meget lite sannsynlig at bearbeidet mat og fôr fra planter som har fått innsatt cry-gener utgjør noen økt helserisiko for mennesker og dyr i forhold til å spise mat som er basert på tilsvarende ikke-modifiserte planter. Dette fremgår av en risikovurdering som VKM har utarbeidet for Mattilsynet.

For å gjøre mat- og fôrplanter mer motstandsdyktige mot insektangrep, har en rekke planter fått satt inn ett eller flere cry-gener fra bakterien Bacillus thuringiensis i sitt arvestoff.

Cry-proteiner inngår også i visse plantevernmidler, som er tillatt å bruke både i økologisk og konvensjonelt landbruk i mange land. Slike plantevernmidler er ikke godkjent til bruk i Norge.

Mattilsynet ønsker å få avklart om mat- og fôrplanter som har fått satt inn ett eller flere Cry-gener kan utløse eller forsterke immunreaksjoner hos mennesker, såkalt adjuvanseffekt. Personer vil i så fall kunne utvikle matallergier, som kan være meget alvorlig for dem som blir rammet.

Lav risiko for folk og dyr

Ut fra foreliggende kunnskap mener VKM at det er meget lite sannsynlig at Cry-proteiner i genmodifiserte matvarer vil øke helserisikoen for mennesker.

Risikovurderingen er basert på at mennesker spiser kun bearbeidede produkter av mais og soya. Cry-proteiner er ustabile ved varmebehandling og prosessering, og de brytes normalt ned under
fordøyelsesprosessen. Mennesker vil derfor bare få i seg små mengder av disse proteinene.

VKM mener at det ikke er grunn til å vente at en eventuell adjuvanseffekt vil påvirke helsen til dyr. Det er også svært lite trolig at inntak av mat fra dyr som har spist fôrvarer som inneholder Cry-proteiner skal
ha noen skadelig innvirkning på mennesker.

VKM har ikke funnet dokumentasjon på at Cry-proteiner fra genmodifisert materiale har effekt på
luftveiene eller gir hudreaksjoner, men det er vist at Cry-proteiner i Bt-plantevernmidler kan gi hudreaksjoner.

Forbehold

VKM understreker at det er mange kunnskapshull knyttet til vurderingen om Cry-proteiner kan utløse eller forsterke immunreaksjoner.

I alt er det registrert 67 grupper av Cry-proteiner. De fleste immunologiske adjuvansforsøk er utført med Cry1Ac og viser at disse kan utløse immunreaksjoner hos mus. VKM mener at det er uvisst om de andre
Cry-proteiner har tilsvarende egenskaper.

Det er også stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad naturlig forekommende adjuvanser og Cry-proteiner bidrar til å utvikle allergier. Det er imidlertid dokumentert at mengden av Cry-proteiner i genmodifisert, prosessert mais og soya er marginal i forhold til mengden av andre adjuvanser som forekommer naturlig i mat, eksempelvis i sopp, løk, bønner og peanøtter.

Utarbeidelse og bruk av risikovurderingen

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer.

Omsetning av genmodifiserte mat- og fôrvarer i Norge krever godkjenning av myndighetene og er ikke tillatt i dag. Mattilsynet vil bruke risikovurderingen i forbindelse med sluttføring av søknader om import
til Norge og på møter i EU der GM-søknader blir diskutert.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler