Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 46

Publisert: 19.11.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljøvurderingen av den genmodifiserte herbicid- og
insektsresistente maishybriden Bt11 x MIR604 x GA21(EFSA/GMO/UK/2008/56) fra Syngenta Seeds Inc. er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maishybriden Bt11 x MIR604 x GA21 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke for dyrking.

Samlet vurdering

Flertallet av medlemmene i faggruppen finner at det er lite trolig at bruk av maishybriden Bt11 x MIR604 x GA21 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Et mindretall av faggruppen (A.H. Nerland, T. Bøhn, A.I. Myhr, C. Linnestad, H. Klungland) mener at dersom en ser bort fra adjuvansproblematikken, er det lite trolig at bruk av maishybriden Bt11 x MIR604 x GA21 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais. Medlemmene finner imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos Bt11 x MIR604 x GA21 ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

En samlet faggruppe påpeker kunnskapshull knyttet til adjuvans generelt og om Cry-proteinene i Bt11 x MIR604 x GA21 kan virke som adjuvant.

Risikovurderingen ble publisert 03.04.2009.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler