Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 fra Syngenta Seeds Inc. (EFSA/GMO/UK/2007/49)

Bestilt:

Rapportnr: 2009:16

Publisert: 03.04.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicid- og insektsresistente maishybriden Bt11 x GA21 fra Syngenta (EFSA/GMO/UK/2007/49) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen Bt11 x GA21 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering:

Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ikke godtgjort at bruk av maislinjen Bt11 x GA21 ikke vil medføre endret risiko for helse i forhold til annen mais.

Faggruppen påpeker også at det er kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinet i Bt11 x GA21 kan virke som adjuvant. Faggruppen finner det lite trolig at den omsøkte bruken av Bt11xGA21 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler