Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 04

Publisert: 02.02.2011

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor.

Envidor er et nytt skadedyrmiddel med spirodiklofen som virksomt stoff. Preparatet er søkt godkjent til bruk i frukt, bær og prydplanter mot insekter og midd.

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko for mulige helse- og miljøskader ved bruk av preparatet.

VKM ble spesielt bedt om å vurdere risiko for effekter på menneskers reproduksjonsevne og dannelse av kreft, og se på giftighet og risiko for bier og leddyr i miljøet.

Denne risikovurderingen er en del av beslutningsgrunnlaget når Mattilsynet avgjøre om Envidor skal gis godkjenning. Dersom Envidor godkjennes, vil risikovurderingen også brukes når Mattilsynet skal klassifisere og merke preparatet og bestemme eventuelle bruksrestriksjoner knyttet til bruken.

Liten risiko for helseskader forutsatt bruk av verneutstyr

VKMs faggruppe for plantevernmidler, som har gjennomført risikovurderingen, konkluderer med at preparatet er lite giftig, men at det kan virke allergifremkallende.

Det er minimal risiko for helseskader for den som sprøyter, forutsatt at vedkommende bruker verneutstyr.

Faggruppen konkluderer videre med at det ikke foreligger data nok til å kunne fastslå sikkert om spirodiklofen kan gi effekter på hormonsystemet hos dyr og mennesker. Spirodiklofen er vist å være kreftframkallende og skadelig for forplantningsevnen hos forsøksdyr.

Liten risiko for lekkasje til grunnvann

Både spirodiklofen og dets nedbrytningsprodukter brytes raskt ned i jord. Spirodiklofen lekker i liten grad ned til grunnvann, mens nedbrytningsproduktene viser et større potensial for slik lekkasje.

I risikovurderingen er det sett mer på utlekking ved hjelp av simuleringsmodeller og faren for utlekking vurderes som liten.

Skadelig for bier og leddyr

Sprøyting med spirodiklofen medfører stor risiko for skadelige effekter på bier og leddyr. Det er minimal risiko for effekter på andre landdyr. Dersom den som sprøyter overholder en sprøytefri sone på 30 m til vann, er det minimal risiko for effekter på vannlevende organismer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler