Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centium

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 13

Publisert: 24.06.2011

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centitium.

Centium er et nytt ugrasmiddel på markedet i Norge. Preparatet er søkt godkjent til bruk blant annet i potet, gulrot, rosenkål, kålrot og erter. Centium har klomazon som virksomt stoff.

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere helserisikoen knyttet til bruken av dette plantevernmiddelet.

Spesielt er VKM bedt om å evaluere kroniske effekter sett i tre langvarige dyrestudier, samt hvilken betydning tilsetningsstoffet isocyanat har for risikovurderingen av Centium.

I tillegg til å vurdere hvilke effekter Centium kan ha på menneskers helse, er VKM bedt om å vurdere hvordan klomazon vil oppføre seg i jord etter sprøyting.

Liten risiko for helseskader

VKM konkluderer med at Centium er lite akutt giftig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. Produktet kan inneholde rester av monomere forbindelser av tilsetningsstoffet isocyanat i preparatformuleringen.

Monomeren av isocyanat er allergifremkallende, mens polymeren ikke er det. Eventuelt innhold av monomeren er imidlertid ikke dokumentert. VKM kan derfor ikke vurdere risikoen for allergi.

I risikovurderingen gjennomgår VKM tre dyrestudier: en hundestudie, en to-generasjonstudie med rotte og en fosterskade-studie med rotte. Det ble fastsatt et dose-nivå for når det ikke var observert effekter (NOAEL-verdi) i studiene og det ble foreslått ny grenseverdi for akutt referansedose basert på studiet av fosterskadelige effekter på rotte.

Alle effekter opptrer ved høye doser, så dette rokker ikke ved hovedkonklusjon om at det er minimal risiko for helseskader for den som sprøyter med dette preparatet.

Potensial for lekkasje til grunnvann

Etter som Centium er et nytt preparat finnes det ikke norske overvåkningsdata for klomazon. Vurderingen av mulig lekkasje til grunnvann er derfor basert på modellsimuleringer.

Ut ifra simuleringer med nordiske scenarier og internasjonalt aksepterte data mener VKM det er risiko for at konsentrasjoner av klomazon som overstiger EUs grenseverdi på 0,1 µg/L ved anbefalt bruk kan lekke ned og forurense grunnvannet.

Denne risikovurderingen er en del av beslutningsgrunnlaget når Mattilsynet skal avgjøre hvorvidt Centium skal gis godkjenning. Dersom Centium godkjennes vil risikovurderingen også brukes når Mattilsynet skal klassifisere og merke preparatet og bestemme eventuelle bruksrestriksjoner knyttet til bruken.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler