Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av Monsantos genmodifiserte mais NK603 x MON 810

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 09

Publisert: 27.02.2008

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicid- og insekttolerante maislinjen NK603 x MON 810 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2004/01) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning maishybriden til bruk i/som næringsmidler og fôrvarer i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av NK603 x MON 810 med hensyn på eventuelle effekter på miljø.

NK603 x MON 810 ble etter oppdrag fra DN og Mattilsynet vurdert av Faggruppe for genmodifiserte organismer i 2005 og 2006. Publisering av ny, oppdatert informasjon vedrørende foreldrelinjen MON 810 gjør at Faggruppen har valgt å inkludere helseaspekter knyttet til hybridlinjen i vurderingen.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen NK603 x MON 810 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn. På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra NK603 x MON 810 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde CRY1Ab i maiskorn totalt kan være 1 µg/g tørrvekt, mener Faggruppen at det må kreves av Monsanto å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av det beslektede CRY1Ac.

Søknaden gjelder godkjenning av maislinjen NK603 x MON 810 for import, prosessering og til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen har derfor ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av maislinjen. Det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering. Risiko for utkryssing med dyrkede sorter vurderes til å være ubetydelig.

Ved foreskreven bruk av maislinjen NK603 x MON 810 antas det ikke å være risiko for negative effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

Faggruppen finner det lite trolig at bruk av maislinjen NK603 x MON 810 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais, men påpeker kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinet i NK603 x MON 810 kan virke som adjuvant.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler