Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 31

Publisert: 25.09.2009

Hovedbudskap:

VKM har utført en helse- og miljørisikovurdering av den herbicidtolerante og insektsresistente maishybriden MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62) fra Monsanto og Dow AgroSciences på oppdrag for Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting. Den genmodifiserte maishybriden er vurdert til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Helserisiko

Et flertall av medlemmene i Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ikke sannsynliggjort at CryA105, Cry1F, Cry2Ab2, Cry3Bb1, Cry34Ab1 og Cry35Ab1 har egenskaper som fører til hemming av den toleransen som fordøyelsessystemets slimhinner har mot proteiner (adjuvanseffekt).

På bakgrunn av at CryA105-, Cry1F-, Cry2Ab2-, Cry3Bb1-, Cry34Ab1- og Cry35Ab1-proteinene brytes ned i magesaft og at maten for øvrig inneholder en lang rekke stoffer som virker som adjuvanter, vurderes adjuvansproblemstillingen i forbindelse med MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 til å være neglisjerbar. 

Et mindretall av faggruppen (T. Bøhn, H. Klungland, C. Linnestad, A.I. Myhr, A.H. Nerland, K.M. Nielsen) finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maishybriden MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122, som uttrykker totalt 6 ulike cry-varianter, er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifiserte maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, som viser at Cry-proteiner kan hemme den toleransen som fordøyelsessystemets slimhinner har mot proteiner, finner imidlertid medlemmene at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes. 

Det bemerkes at hybridplanten inneholder 6 ulike cry-genvarianter, hvorav noen er nye rekombinasjoner av naturlig forekommende varianter. Mulige negative interaksjoner med humane celler ved samlet eksponering er lite undersøkt.

En samlet faggruppe finner at mat- og fôrprodukter MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 som ikke inneholder Cry-proteiner, eksempelvis oljebaserte produkter, ikke medfører endret risiko for helse i forhold til annen mais.

Faggruppen har ikke vurdert problematikken knyttet til eventuelle rester av glufosinat, glyfosat, AMPA (metabolitt fra metabolismen av glyfosat) eller andre nedbrytingsprodukter i mat- og fôrprodukter av MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122. Slike vurderinger utføres av VKMs Faggruppe for plantevernmidler. 

Faggruppe for GMO legger imidlertid til grunn at produkter, der verdiene ligger under grenseverdiene for akseptabelt daglig inntak, ikke innebærer endret helserisiko i forhold til annen mais.

Miljørisiko

Med unntak for herbicidtoleranse og insektsresistens viser feltforsøk ingen signifikante forskjeller mellom den transgene maishybriden MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 og kontrollinjer med hensyn på agronomiske og morfologiske karakterer.

Søknaden gjelder godkjenning av maishybriden MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 for import, prosessering og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Faggruppen har derfor ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av maishybriden. 

Det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maishybriden i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter som mais kan hybridisere med.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler