Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 35

Publisert: 22.10.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante og insektsresistente maishybriden Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66) fra Syngeta Crop Protection AG er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting har bedt VKM om å vurdere den genmodifiserte maishybriden Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering

Flertallet av medlemmene i faggruppen (åtte medlemmer) finner det lite trolig at bruk av maishybriden Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Et mindretall av faggruppen (A.H. Nerland, T. Bøhn, A.I. Myhr, C. Linnestad, H. Klungland, K.M. Nielsen) mener at dersom en ser bort fra adjuvansproblematikken, er det lite trolig at bruk av maishybriden Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais. Mindretallet finner imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

En samlet faggruppe påpeker kunnskapshull knyttet til adjuvans generelt og om Cry-proteinene i Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 kan virke som adjuvant. 

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler