Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 41

Publisert: 19.09.2008

Hovedbudskap:

VKMs Faggruppe for genmodifiserte organismer har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting og Mattilsynet utført en risikovurdering av den insekt- og herbicidtolerante maislinjen 59122 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø.

Vurderingen er gjort i forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning av 59122 for import, industriell prosessering og til bruk iom næringsmidler og fôrvarer i Norge. 

Faggruppen har ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av maislinjen.

Maislinjen er genmodifisert ved hjelp av jordbakterien Agrobacterium tumefaciens. Den innsatte genkonstruksjonen inneholder cry-genene cry34Ab1 og cry35Ab1 fra bakterien Bacillus thuringiensis. Proteinene som uttrykkes virker sammen som et binært toksin, og gir plantene toleranse mot angrep fra arter i billeslekten Diabrotica. 

I tillegg har maislinjen fått satt inn et pat-gen fra jordbakterien Streptomyces viridochromogenes. Genet koder for et enzym som inaktiverer glufosinat-ammonium, virkestoffet i fosfinotricin-herbicider av typen Finale. Finale er et sprøytemiddel som benyttes mot en- og tofrøbladete ugras. Linjen inneholder ikke markørgener for antibiotikaresistens.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Faggruppen bemerker at det mangler analyser av enkelte av parametrene som OECDs konsensusdokument anbefaler analysert for i mais. 

Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter, men forskjellene er ikke konsistente over flere forsøksfelt. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av 59122 til bruk som mat og fôr. 

Ingen av proteinene som blir uttrykt som følge av genmodifiseringen har likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener.

I eksperimentelle studier har Cry1Ac-proteinet, som har likheter med Cry34Ab1- og Cry35Ab1-proteinene i 59122, vist seg å binde seg til tarmoverflaten hos mus og indusere immunologiske reaksjoner mot seg selv og mot andre proteiner gitt samtidig. 

På bakgrunn av dette finner Faggruppe for genmodifiserte organismer det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maislinjen 59122 kan føre til økt allergiutvikling mot andre komponenter i mat som spises samtidig sammenlignet med umodifisert mais. Faggruppen konkluderer imidlertid med at
muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos mat og fôr fra maislinjen 59122 i forhold til umodifisert mais, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering. 

Risiko for utkryssing med dyrkede sorter vurderes til å være ubetydelig. Ved foreskreven bruk av maislinjen 59122 antas det ikke å være risiko for negative effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

I en samlet vurdering finner flertallet av medlemmene i Faggruppe for genmodifiserte organismer det lite trolig at bruk av maislinjen 59122 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais, men påpeker kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinene i 59122 kan fremme immunreaksjon mot andre komponenter i matvarene.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler