Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 03

Publisert: 11.01.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting og Mattilsynet vurdert den genmodifiserte og sprøytemiddeltolerante oljerapslinjen MON 88302 (EFSA/GMO/2011/101) med hensyn til mulig miljørisiko.

MON 88302 er søkt godkjent til import, prosessering mat og fôr under EU-forordning 1829/2003/EF.

Risikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med at EUs mattrygghetsorgan EFSA har hatt søknaden på offentlige høring.

Oljerapslinjen er genmodifisert for å gi plantene økt toleranse overfor bredspektrede ugrasmidler med virkestoffet glyfosat. Den innsatte genkonstruksjonen i MON 88302 inneholder genet cp4-epsps fra jordbakterien Agrobacterium tumefaciens.

CP4 EPSPS-enzymet som uttrykkes i de genmodifiserte plantene motvirker effekten av glyfosat ved å opprettholde produksjonen av viktige aromatiske aminosyrer i planten. MON 88302 inneholder ingen markørgener som koder for antibiotikaresistens.

Komparative analyser

Feltforsøk i USA, Canada og Chile viser små eller ingen signifikante forskjeller mellom den genmodifiserte oljerapslinjen MON 88302 (usprøytet og sprøytet med glyfosat) og umodifisert kontroll med hensyn på fenotypiske og agronomiske karakterer.

Feltforsøkene som ligger til grunn for søkers komparative analyser er utført i tråd med EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og avledete mat- og fôrvarer.

Miljørisiko

Transport, lagring og prosessering av importerte partier av oljeraps MON 88302 til mat og fôr vil kunne medføre utilsiktet frøspill og tap av spiredyktige frø. Etablering av forvillede rapsplanter på lokaliteter der glyfosat regelmessig benyttes til ugraskontroll, eksempelvis langs jernbanelinjer og vegkanter, kan ikke utelukkes.

Rapsplanter med opphav i frøspill kan derfor representere et potensiale for utkryssing og spredning av transgener til dyrkede sorter og viltvoksende populasjoner i Norge.

Det er ingen indikasjoner på økt risiko for spredning, overlevelse og etablering av rapslinjen MON88302 som naturaliserte populasjoner utenfor dyrkingsområder eller for utvikling av ugraspopulasjoner sammenlignet med umodifisert raps.

Herbicidtoleranse er selektivt nøytralt i naturlige habitater, og kan bare betraktes å ha økt fitness hvor og når glyfosatholdige herbicider anvendes.

Oljeraps har flere beslektede arter som enten dyrkes, opptrer som ugrasarter eller er viltvoksende utenfor dyrking i Norge. Dette gjelder både arter i Brassica-komplekset og andre arter i nærstående slekter.

Raps kan danne spontane hybrider med åkerkål, et vanlig åkerugras i hele Sør-Norge. Det er også rapport om spontan hybridisering i felt med andre viltvoksende slektninger, men hybridiseringsfrekvensene er svært lave.

Forekomsten av genmodifiserte oljerapsplanter med opphav i frøspill, og introgresjon av genetisk materiale fra forvillet raps til nærstående, ville arter vurderes til å være lav i et importscenario. VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer konkluderer med at det er lite trolig at genspredning fra eventuelle forvillede planter av oljeraps vil medføre effekter på miljø i Norge.

VKM ber imidlertid om at søker ved en eventuell godkjenning av MON 88302 utarbeider en spesifikk miljøovervåkingsplan for rapslinjen.

Miljørisikovurderingen av den genmodifiserte oljerapslinjen MON 88302 vil ferdigstilles og sluttføres av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer når endelig dokumentasjon fra søker foreligger.

Gjennomføring av arbeidet i VKM

Miljørisikovurderingen av oljerapslinjen MON 88302 (søknad EFSA/GMO/BE/2011/101) vil ferdigstilles av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer når endelig dokumentasjon fra EFSA og søker foreligger.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler