Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90)

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 31

Publisert: 15.11.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting vurdert den genmodifiserte og insektsresistente maislinjen MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90) med hensyn til mulig miljørisiko. Risikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med at EUs mattrygghetsorgan EFSA har hatt søknaden på offentlig høring.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting vurdert den genmodifiserte og insektsresistente maislinjen MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90) med hensyn til mulig miljørisiko. Risikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med at EUs mattrygghetsorgan EFSA har hatt søknaden på offentlig høring.

Den genmodifiserte maislinjen MON 89034 ble godkjent til import, videreforedling og som mat og fôr i EU/EØS-området i 2009. Gjeldende søknad under forordning 1829/2003/EF omfatter dyrking.

Hensikten med genmodifiseringen er å gi plantene beskyttelse mot angrep fra skadeinsekter i sommerfuglordenen Lepidoptera, eksempelvis europeisk maispyralide (Ostrinia nubilalis) og Sesamia nonagrioides.

Den innsatte genkonstruksjonen i MON 89034 inneholder cry2Ab-genet fra jordbakterien Bacillus thuringiensis og et modifisert cry1a.105-gen, sammensatt av sekvenser fra tre ulike cry-gener fra B. thuringiensis.

Komparative analyser

Feltforsøk i USA og Europa indikerer ekvivalens mellom den genmodifiserte maislinjen MON 89034 og konvensjonelle maissorter med hensyn på agronomiske og fenotypiske karakterer. Det konkluderes med at de innsatte genene i MON 89034 ikke har medført endringer i andre egenskaper knyttet til vekst og utvikling hos maisplantene.

Feltforsøkene som ligger til grunn for søkers komparative analyser er i tråd med EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og avledete mat- og fôrvarer (EFSA 2010, 2011a).

Miljørisiko

I Norge er det kun registrert enkeltfunn av målorganismen Ostrinia nubilialis, men arten er ikke rapportert som skadegjører i mais. Det er ikke gjort observasjoner av andre målorganismer av Lepidoptera i Norge.

Publiserte vitenskapelig studier viser ingen eller neglisjerbare effekter av Cry1A.105- og Cry2Ab2-proteinene på ikke-målartropoder som lever på eller i nærheten av maisplanter. Det vurderes ikke å være risiko for rødlistede arter i Norge.

Det finnes enkeltstudier som viser små, men signifikante effekter av andre Bt-toksiner på jordlevende organismer og mikrobiell samfunnsstruktur i jord. De fleste studiene konkluderer imidlertid med at disse effektene er små og forbigående sammenlignet  med effekter av dyrkingsmessige og miljømessige forhold.

Det er kunnskapsmangler med hensyn på effekter av Bt-toksiner på vannlevende organismer. Konsentrasjonene av Bt-endotoksiner er imidlertid vist å være svært lave i akvatiske systemer og eventuell eksponering av toksinene på disse organismene vil være marginal i Norge.

Det vurderes ikke å være økt risiko knyttet til spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater, eller utvikling av ugraspopulasjoner av mais i dyrkingsmiljø sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter i den europeiske flora som mais kan hybridisere med, og vertikal genoverføring vil være knyttet til krysspollinering med konvensjonelle og eventuelle økologiske sorter. I tillegg vil utilsiktet innblanding av genmodifisert materiale i såvare representere en mulig spredningsvei for transgener mellom ulike dyrkingssystemer. En slik spredning vurderes som ubetydelig.

Miljørisikovurderingen av den genmodifiserte maislinjen MON 89034 vil ferdigstilles av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer når endelig dokumentasjon fra søker foreligger.

Gjennomføring av arbeidet i VKM

Miljørisikovurderingen av maislinjen MON 89034 (søknad EFSA/GMO/BE/2011/90) vil ferdigstilles av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer når endelig dokumentasjon fra EFSA og søker foreligger.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler