Genmodifiserte organismer

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps GT73

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 24

Publisert: 10.07.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting vurdert den genmodifiserte og sprøytemiddeltolerante oljerapsen GT73 med hensyn til mulig helse- og miljørisiko. Risikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med at EUs mattrygghetsorgan EFSA har hatt søknaden på offentlig høring.

Oljerapsen GT73 er allerede godkjent til import, videreforedling og som fôr og prosessert olje i EU.

Gjeldende søknad under forordning 1829/2003/EF omfatter næringsmidler unntatt rapsolje, og er fremmet for å komplettere allerede godkjente bruksområder. Ifølge søker er dette for å dekke opp for utilsiktet innblanding av GT73 i matkjeden.

Oljerapslinjen er genmodifisert for å gi plantene økt toleranse overfor bredspektrede ugrasmidler med virkestoffet glyfosat. Den innsatte genkonstruksjonen i GT73 inneholder to bakteriegener, som gir
rapsplantene ulike beskyttelsesmekanismer mot glyfosat: En som motvirker effekten av glyfosat ved å opprettholde produksjonen av viktige aromatiske aminosyrer i planten, og en annen som bryter ned glyfosat i planten. GT73 inneholder ingen markørgener som koder for antibiotikaresistens.

Komparative analyser

VKM viser til at feltforsøkene som ligger til grunn for søkers komparative analyser er av eldre dato og er ikke utført i tråd med EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og avledete mat- og fôrvarer.

VKM peker også på at det i søknaden mangler analysedata for flere av komponentene som OECDs konsensusdokument anbefaler undersøkt.

Søkers analyser av ernæringsmessige komponenter i frø, rapsmel og olje viser ingen forskjeller mellom GT73 og konvensjonelle rapslinjer med hensyn til hovedkomponenter, mineraler, aminosyrer og sammensetning av fettsyrer. Søkers dokumentasjon viser signifikant høyere innhold av enkelte antinæringsstoffer i GT73.

I følge søker viser feltforsøk i Canada og Europa ekvivalens mellom den genmodifiserte linjen og konvensjonelle rapssorter med hensyn til agronomiske karakterer. Søker konkluderer med at de innsatte genene ikke har medført endringer i egenskaper knyttet til vekst og utvikling hos GT73-planten.

Dataene fra disse feltforsøkene er ikke vedlagt søkers dokumentasjon, og er ikke tilgjengelig for vurdering av VKM.

Toksisitet og allergenisitet

VKM mener at dyrestudiene som er vedlagt søkers dokumentasjon generelt er utdaterte og ikke utført i henhold til OECDs gjeldende retningslinjer. Samtlige fôringsstudier mangler dokumentasjon om hvorvidt det er benyttet rapsmel fra GT73-planter sprøytet med tiltenkt ugrasmiddel. VKM peker også på at søker ikke har utført 90-dagers fôringsforsøk med fôr som inneholdt mel fra rapslinjen GT73.

Miljørisiko

På grunn av stor usikkerhet om hvilke bruksområder som faktisk omfattes av søknaden, og følgelig mulig miljøeksponering, har VKM ikke konkludert med hensyn til miljørisiko knyttet til bruk av den genmodifiserte rapslinjen GT73. Det er imidlertid utarbeidet en litteratursammenstilling av forhold relatert til potensiale for ikke-tilsiktede miljøeffekter.

VKM påpeker at transport og håndtering av importerte partier av raps med stor sannsynlighet vil medføre
utilsiktet frøspill, og representere et potensiale for genspredning til dyrkede sorter og en rekke beslektede, viltvoksende arter.

Det må derfor kreves at søker utarbeider en oppdatert miljørisikovurdering, som dekker mulig utilsiktet spill av rapsfrø. VKM ber også om at søker utarbeider en spesifikk miljøovervåkingsplan for rapslinjen. En slik overvåking må spesielt finne sted i havneområder, langs transportruter, samt rundt import- og prosesseringsanlegg.

Gjennomføring av arbeidet i VKM

Helse- og miljørisikovurderingen av oljerapslinjen GT73 (søknad EFSA/GMO/NL/2010/87) vil ferdigstilles av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer når endelig dokumentasjon fra EFSA og søker foreligger.

• EUs godkjenningsordning for GMO
Slik gjøres risikovurderingene av GMO 

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler