Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: vurderer risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 23.03.2021

 
 

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko innførsel og utsetting av laks fra vassdrag i Sverige kan ha på norsk biologisk mangfold.

Oppdraget omfatter Vänernlaks. VKM skal vurdere om innførsel og utsetting eventuelt bør gjøres med rogn, ungfisk, eller gyteklar fisk fra denne laksestammen.

Oppdraget er fra Miljødirektoratet, i samråd med Mattilsynet.

Bakgrunn

Oppdraget inngår i siste del av et interregionalt prosjekt mellom Norge og Sverige for å se om det er mulig å reetablere Vänernlaks i Norge. Opprinnelig brukte Vänernlaks hele elvesystemet i Vänern og Klaraälv-/Trysil-/Femundsvassdraget som gyte- og oppvekstområde, men vannkraftutbygging på 1900-tallet førte til at laksens vandringsvei mellom Sverige og Norge ble sperret. I prosjektet er det foreslått tre ulike metoder for reetablering:

 • Innførsel av befruktet rogn som oppbevares i et lokalt kultiveringsanlegg til den plantes ut i elva, eller klekkes i anlegget og settes ut som yngel eller smolt.
 • Følge den norske genbankmodellen og etablere en stamfiskbestand med dokumentert opphav i et fiskeanlegg. Fra stamfiskbestanden kan det enten eksporteres øyerogn som plantes direkte i elva, eller rogna kan eksporteres til og klekkes i et lokalt klekkeri, og deretter settes ut som yngel og smolt.
 • Uttak av oppvandrende gytefisk nederst i vassdraget, som etter behandling i kar transporteres til norsk side av grensen og settes ut.

Oppdraget

VKM skal vurdere risikoen for at fremmede arter og spesielt sykdomsorganismer følger med på kjøpet hvis rogn eller voksen fisk av Vänernlaks flyttes fra Sverige til Norge. Alle de tre metodene som er foreslått for reetablering skal vurderes.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

 • Eva Thorstadåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) (faglig leder)
 • Gaute Velleåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
 • Tor Gjøenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
 • Åse Helen GarsethPDF, ekstern ekspert fra Veterinærinstituttet
 • Snorre GullaPDF, ekstern ekspert fra Veterinærinstituttet
 • Håvard Lo,PDF ekstern ekspert fra Veterinærinstituttet
 • Tor Atle MoPDF, ekstern ekspert fra Norsk institutt for naturforskning
 • Martin Malmstrøm,åpnes i nytt vindu VKMs sekretariat, prosjektleder

Faggruppen for fremmede organismer og og handel med truede arter (CITES) med supplering fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal publiseres på våren 2021.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie