Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Endelig vurdering av raps MON 94100 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2020-169)

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 26

Publisert: 04.09.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av raps MON 94100 til bruk i mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Miljødirektoratet (Mdir), vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.
Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både under den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen. VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn.

Genmodifisert raps MON 94100

MON 94100 ble utviklet ved transformasjon av planteceller ved hjelp av bakterien Agrobacterium tumefaciens til å uttrykke et dmo-gen fra bakterien S. Maltophilia. Genet koder for enzymet dicamba mono-oxygenase (DMO). DMO gir rapsen økt toleranse for ugressmiddelet dicamba (3,6-dichloro-2-metoksybenzosyre).

VKMs GMO-panel har vurdert dokumentasjonen i søknaden EFSA-GMO-NL-2020-169, og EFSAs risikovurdering av raps MON 94100. Den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden er tilstrekkelig for risikovurdering, og i samsvar med EFSAs veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i raps MON 94100 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er tilstrekkelig også for norske hensyn. VKMs GMO panel har derfor ikke utført en fullstendig risikovurdering av raps MON 94100.

Tidligere vurderinger

Rapsen er ikke vurdert av VKM tidligere.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler