Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 13

Publisert: 19.03.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN) vurdert den genmodifiserte maisen MON 89034 med hensyn til mulig miljørisiko. Miljørisikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med sluttbehandling av søknad om godkjenning i Norge.

Maislinjen er godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EU/EØS-området. Miljørisikovurderingen er derfor avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer vurderer karakteriseringen av det rekombinante DNA-innskuddet i maislinje MON 89034, og de fysiske, kjemiske og funksjonelle karakteriseringene av proteinene som uttrykkes i maisen til å være tilfredsstillende.

Feltforsøk i USA og Europa indikerer agronomisk og fenotypisk ekvivalens mellom den genmodifiserte maislinjen MON 89034 og umodifisert kontroll, og at de innsatte genene i MON 89034 ikke har medført utilsiktede endringer i egenskaper knyttet til vekst og utvikling hos maisplantene.

Faggruppen finner ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering av maislinjen.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter som mais kan hybridisere med.

Risiko for utkryssing med dyrkede sorter vurderes til å være ubetydelig. Ved foreskreven bruk av MON89034 antas det ikke å være risiko for negative effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

Samlet vurdering

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av maislinjen MON89034 vil medføre endret risiko for miljø sammenlignet med annen mais.

Slik behandler EU og Norge søknader om godkjenning av GMO og avledete mat- og fôrvarer

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen.

I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger. GMOer som er godkjente for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk. Når søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, har Direktoratet for naturforvalting bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer og som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18.

Oppdraget omfatter bruksområder som er relevante med hensyn på den norske genteknologiloven. DN har bedt VKM om endelige risikovurderinger for EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering tidligere. I tillegg har DN bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler