Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/95/12/02)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 04

Publisert: 11.01.2013

Hovedbudskap:

Det lite trolig at dyrking av den genmodifiserte maislinjen MON810 i Norge vil medføre effekter på miljøet. Det er hovedkonklusjonen i en miljørisikovurdering som faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning.

VKM har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting vurdert den genmodifiserte og insektsresistente maislinjen MON810 med hensyn til mulig miljørisiko.

MON810 er godkjent til dyrking, frøproduksjon, import, videreforedling og bruk som og fôr i EU/EØS-området. Miljørisikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med sluttbehandling av søknaden om godkjenning av MON810 i Norge.

Den innsatte genkonstruksjonen i MON810 inneholder genet cry1Ab fra jordbakterien Bacillus thuringiensis.

Genet gjør at de genmodifiserte maisplanten produserer et toksin som gir plantene beskyttelse mot angrep fra skadeinsekter i sommerfuglordenen Lepidoptera, eksempelvis sommerfuglarten maispyralide (Ostrinia nubilalis), og enkelte arter i slekten Sesamia.

Maispyralide er en betydelig skadegjører i mais i Europa. I Norge er det kun registrert enkeltfunn av maispyralide, men arten er ikke rapportert som skadegjører i norsk jordbruk. Det er heller ikke gjort observasjoner av andre målinsekter for denne genmodifiseringen.

Ifølge VKM viser publiserte vitenskapelige studier ingen eller neglisjerbare effekter av Cry1Ab-proteinet på ikke-målartropoder som lever på eller i nærheten av maisplanter.

Det vurderes ikke å være risiko for rødlistede arter i Norge.

Det er publisert få studier som har undersøkt effekter av Cry1Ab-toksin på økosystemer i jord, mineralisering og næringsstoffomsetning eller effekter på jordsamfunn som bidrar til dette.

Det finnes enkeltstudier som viser små, men signifikante effekter av Cry-proteiner på jordlevende organismer og mikrobiell samfunnsstruktur i jord. De fleste studiene konkluderer imidlertid med at disse effektene er små og forbigående sammenlignet med effekter av dyrkingsmessige og miljømessige forhold.

VKM peker i sin vurdering på at det er kunnskapsmangler med hensyn på effekter av Cry-proteiner på vannlevende organismer. Konsentrasjonene av Cry-proteiner er imidlertid vist å være svært lave i akvatiske systemer og eventuell eksponering av toksinene på akvatiske organismer vil være neglisjerbar i Norge.

Mais har ingen ville slektninger i den europeiske flora som den kan krysse seg med.

Det er ingen indikasjoner på at den introduserte egenskapen i MON810 vil medføre økt risiko for spredning, etablering og invasjon av den genmodifiserte maislinjen i naturlige habitater, eller utvikling av ugraspopulasjoner i dyrkingsmiljø sammenlignet med konvensjonelle maissorter.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen.

I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

GMO-er som er godkjente for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

Når søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

Oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning

I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, har Direktoratet for naturforvalting bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer og avledete produkter som inneholder eller består av GMO-er og som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18.

Oppdraget fra Direktoratet for naturforvaltning omfatter bruksområder som er relevante med hensyn på den norske genteknologiloven. Direktoratet for naturforvaltning har bedt VKM om endelige risikovurderinger for EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering tidligere.

I tillegg har direktoratet bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Tidligere risikovurderinger av MON810

Den genmodifiserte maislinjen MON810 ble første gang vurdert av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer i 2007. Risikovurderingen ble utført på oppdrag fra DN i forbindelse med vurdering av markedsadgang av MON810 i Norge.

VKM har også risikovurdert en rekke maishybrider der MON810 inngår som en av foreldrelinjene.

Etablering av nye retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte planter og publisering av ny litteratur har medført at VKM nå har valgt å utarbeide en revidert miljørisikovurdering av MON810.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler