Fôr

Alternativ metode for prosessering av kategori 2- og 3-materiale fra fisk

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 07

Publisert: 24.03.2010

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert i hvilken grad bearbeidingsmetoden FSPM (Fish Silage Processing Method) bidrar til å redusere mikrobiologisk risiko for kategori 2- og 3-materiale fra fisk.

Kategori 2-materiale fra fisk er i hovedsak selvdød og klinisk syk fisk uten ytre tegn på sykdom. Kategori 3-materiale kommer av fisk som er tillatt slaktet for konsum og kan brukes til fôr til matproduserende dyr etter bearbeiding.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL) har søkt Mattilsynet om å kunne bruke sluttprodukter fra 2-materiale bearbeidet gjennom FSPM-metoden til blant annet bioenergiproduksjon, teknisk bruk, gjødsel og til fôring av pelsdyr, zoo-, cirkus- og andre ikke matproduserende dyr.

Mattilsynet ønsket samtidig en vurdering av bearbeidingsmetoden for bruk at animalske biprodukter av kategori 3-materiale i fôr til oppdrettsfisk.

Ved bruk av FSPM-metoden kvernes og syrebehandles animalske biprodukter av fisk til pH 4 eller lavere og lagres i minimum 24 timer. Ensilasjen (massen) blir så bearbeidet til partikkelstørrelsen er under 10 millimeter, før den varmebehandles ved minst 85 °C i minimum 25 minutter og til slutt filtreres.

Bearbeidet fiskeensilasje kan videreforedles til fiskeolje, proteinvann og protein-konsentrat. Bearbeidet fiskeensilasje og proteinkonsentrat omfattes av definisjonen av fiskemel i biproduktregelverket.

VKM konkluderer med at FSPM-metoden vil redusere de mikrobiologiske risiki (Clostridium perfringens, sopp, Saprolegnia, parasitter og virus) som er vurdert, med unntak av mykotoksiner og prioner fra fisk.

Det er imidlertid ikke påvist at mykotoksiner fra fisk utgjør noen helserisiko for dyr eller mennesker, og det er usannsynlig at prioner fra fisk vil utgjøre noen helserisiko for dyr eller mennesker.

Når det gjelder kategori 2-materiale fra fisk oppdrettet i jorddammer hvor død fisk ikke fjernes daglig, er det rapportert at konsentrasjonen av bakterien C. botulinum kan nå nivåer slik at det ikke kan utelukkes at sporer av C. botulinum type E kan overleve varmebehandlingen.

Sporer som overlever varmebehandling vil imidlertid ikke germinere (omdannes til ordinære bakterier) så lenge pH er lavere eller lik 4.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler