Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 26

Publisert: 30.06.2016

Hovedbudskap:

Det er ukjent hva som er smittekilden til tre tilfeller av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport som komiteen har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.

Ukjent opprinnelse

En arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra Faggruppen for hygiene og smittestoffer, et medlem fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd og to eksterne eksperter står bak rapporten. Konklusjonene i rapporten er basert på kunnskap som var tilgjengelig i juni 2016, og legger vekt på erfaringer med sykdommen i Nord-Amerika.

CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr. Det fremgår av rapporten at opprinnelsen til CWD i Norge ikke er kjent. CWD kan oppstå spontant, selv om det aldri er påvist. Smittestoffet kan også ha kommet til Norge fra andre land. Det er også mulig at sykdommen har vært i Norge i lengre tid, men på et så lavt nivå at den ikke er blitt oppdaget.

Norske hjortedyrarter kan være mottakelige

VKM peker på at arvelige faktorer kan ha betydning for hvor følsomme hjortedyr er for CWD. Det er kjent at naturlig variasjon i genet som koder for prionproteinet er viktig for følsomhet for CWD. Nivået av variasjonen hos norske hjortedyr er foreløpig ukjent.

– Vi må anta at alle norske hjortedyrarter kan være mottakelige for sykdommen, heter det i rapporten.

VKM konkluderer at det er svært liten risiko for at sau og storfe rammes av CWD.

Smitte og sykdom hos mennesker

Ifølge rapporten er det aldri påvist sykdom forårsaket av CWD hos mennesker. Ulike undersøkelser tyder på at det er svært liten sannsynlighet for at smittestoffet kan overføres stil mennesker. Rapporten anbefaler likevel føre-var tiltak som kan begrense at mennesker får kontakt med smittestoffet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler