Zoonoser og næringsmiddelbårne utbrudd i Europa i 2012

På europeisk nivå ble det i 2012 for første gang registrert en svak nedgang i antall humane tilfeller av infeksjoner med bakterien Campylobacter. Antallet rapporterte Salmonella-tilfeller fortsetter å synke for syvende året på rad, mens trenden for antallet rapporterte humane tilfeller av Listeriose går opp.

Til tross for nedgangen i antall humane tilfeller av campylobacteriose er infeksjonen fremdeles den hyppigst rapporterte zoonosen i Europa, og det er nok litt for tidlig å si om dette er begynnelsen på en nedadgående trend eller ikke. Bakterien Campylobacter kan forårsake sykdom med diaré og feber, og finnes oftest i kyllingkjøtt.

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff (agens) som bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner.

Rapporten er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Les rapporten på nettsidene til EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er norsk kontakpunkt for EFSA.

For syvende året på rad fortsetter antallet registrerte humane tilfeller av salmonellose å synke. Denne nedgangen skyldes i hovedsak kontrollprogrammer som EU-kommisjonen og medlemslandene har etablert for Salmonella hos fjørfe. De fleste medlemslandene oppfylte sitt mål om reduksjon av Salmonella-infeksjoner i fjørfepopulasjonen. Salmonella, som typisk forårsaker sykdom med feber, magesmerter og diare, ble oftest funnet i kjøttprodukter fra fjørfe.

Det ble rapportert en nedgang i antall tilfeller av toksin-produserendeicoli (VTEC/STEC) fra 2011 til 2012, men det har allikevel vært en økende trend de siste fem årene. Økningen skyldes i hovedsak E.coli-utbruddene i Tyskland og Frankrike. VTEC/STEC-infeksjon kan gi blodig diaré og i verste fall nyresvikt. Bakterien ble oftest funnet i storfe og kjøttprodukter fra storfe. 

I 2012 økte antallet humane tilfeller av Listeriose i Europa med 10,5 % i forhold til i 2011. Infeksjonen gir vanligvis ingen symptomer eller en mild influensaliknende sykdom. Imidlertid kan sykdommen forårsake abort hos gravide og meningitt samt sepsis og andre livstruende komplikasjoner hos eldre og immunsvekkede personer. Forekomsten av Listeriose er spesielt høy hos eldre over 74 år. Listeriose forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes og denne bakterien ble hyppigst funnet i spiseklare fisk- og kjøttprodukter som for eksempel røkt laks/ørret og oppskjært skinke.

Det er viktig å fortsette å overvåke og kontrollere forekomsten av bakterier i matkjeden for å redusere risikoen for smitte til mennesker selv om trendene nå i hovedsak peker nedover.

Campylobacter er den zoonosen som forårsaker flest sykdomstilfeller i Europa, men det er Salmonella som fremdeles er opphav til de fleste rapporterte næringsmiddelassosierte sykdomsutbruddene, med 28,5 %.

I zoonoserapporten fra EFSA og ECDC for 2012 er også tallene fra Norge med.

Rapporter for Norge

Folkehelseinstituttet utgir årsrapporter om næringsmiddelbårne infeksjoner. Her finnes flere detaljer om status i Norge, med tabeller og diagrammer. De vanligste næringsmiddelbårne infeksjonene i Norge er campylobacteriose og salmonellose, som ellers i Europa.

Veterinærinstituttet, Folkehelseinstitutt og Mattilsynet utgir dessuten en norsk zoonoserapport hvert år. Rapporten for 2012 viser at det forekommer lite smitte fra mat og etter kontakt med dyr i Norge. Rapporten er tilgjengelig på Veterinærinstituttets nettsider.

19.02.2014