VKM vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam er utført ved The cancer research centre of the European Foundation of Oncology and Environmental sciences “B. Ramazzini” i Bologna. De første resultatene fra denne undersøkelsen som er utført på rotter for å vurdere om aspartam kan ha en mulig kreftfremkallende effekt ble offentliggjort på en pressekonferanse den 14. juli 2005. EFSA kom samtidig ut med en pressemelding om at disse nye forskningsresultatene på aspartam nå vil bli nærmere vurdert av EFSAs vitenskapelige eksperter. VKM vil følge dette arbeidet nøye.

Aspartam har i lang tid vært tillatt brukt som et søtstoff i næringsmidler i en rekke land over hele verden. Hittil har aspartam blitt vurdert som helsemessig trygt basert på et omfattende vitenskapelige materiale om stoffet der mulighetene for skadelige virkninger har vært undersøkt.

EUs vitenskapelige komité for mat (Scientific Committee for Food, SCF) utarbeidet i 1984 et akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam, og de opprettholdt denne vurdering når stoffet sist ble vurdert i 2002.

Tidligere i sommer ble det avholdt et innledende møte mellom de italienske forskerne og representanter fra EFSA der foreløpige resultater ble fremlagt. EFSA vil nå gi høy prioritet til å gjennomgå de nye
forskningsresultatene i en ny risikovurdering av aspartam.

Alle dataene fra studien er imidlertid ikke tilgjengelig ennå, og det vil derfor kunne ta flere måneder før EFSA kommer til en konklusjon. EFSA anser imidlertid at det med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap ikke er grunnlag for å endre SCFs anbefalinger vedrørende aspartam.

Mattilsynet har tidligere i år bedt VKM om å utrede de helsemessige konsekvensene ved bruk av søtstoffer i stedet for sukker i
leskedrikker og saft. Dette arbeidet er påbegynt, og den nye vitenskapelig
studien på aspartam vil naturlig nok også bli inkludert i den norske
vurderingen.

EFSA oppfordrer nå til at nye data og informasjon om aspartam videreformidles i forbindelse med den kommende risikovurderingen som
skal gjennomføres. VKM vil sørge for at relevante resultater fra den norske vurderingen oversendes EFSA.

14.07.2005