Vitenskapskomiteen for mattrygghet inngår kontaktpunkt-avtale med EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) signerte 22. september en avtale med EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å være deres norske kontaktpunkt.

EFSAs nasjonale kontaktpunkter skal bistå EØS-landenes medlem av EFSA Advisory Forum (Norges medlem er VKMs direktør) i ulike oppgaver knyttet til samarbeidet med EFSA.

Kontaktpunktet skal blant annet bidra til å sikre utveksling av data og vitenskapelig kunnskap mellom nasjonale myndigheter og EFSA, bidra i ulike prosjekter for utveksling av kunnskap og informasjon og bidra til å synliggjøre EFSAs arbeid nasjonalt

VKM har også tidligere fungert som kontaktpunkt for EFSA, men etter at EUs matlov ble innarbeidet i EØS-avtalen fra 1. mai i år, har VKM kunnet gå fra å være observatør til å bli et av EFSAs 28 offisielle nasjonale kontaktpunkter (Focal Points).

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.

11.10.2010