Publisert første gang 7. mars 2017

Undersøkelse om bevissthet rundt antimikrobiell resistens

Er det gjort nok for å kontrollere eller hindre overforbruk av antimikrobielle midler hos husdyr?

Dette er ett av spørsmålene den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har stilt bønder, veterinærer og forbrukere i EU.

Det er første gang EFSA gjennomfører en undersøkelse for å måle bevisstheten rundt antimikrobiell resistens i ulike befolkningsgrupper.

Funnene viser at forbrukere har mangelfull bevissthet om antimikrobiell resistens. Veterinærer og bønder rapporterer om redusert effekt av antimikrobiellbehandling av svin og fjørfe.

Undersøkelsen er gjennomført blant drøyt 3000 forbrukere i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Nederland, Polen, Slovakia, Spania, Estland og Romania. Seksti (60) bønder og veterinærer fra Danmark, Polen, Spania, Romania og Storbritannia har også deltatt i undersøkelsen.

Funnene er i tråd med resultater i Eurobarometer-undersøkelsen om antimikrobiell resistens, som EU-kommisjonen publiserte i juni 2016.

Les mer på EFSAs sider.  Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Se infografikk om folks oppfatning av risiko forbundet med antimikrobiell resistens (AMR). Pdf, 163.5 kB.

VKMs vurderinger av antimikrobiell resistens

I desember 2015 gjorde VKM vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv og risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr.