To nye vurderinger av TTC-prinsippet

To europeiske risikovurderingsorganer har nylig vurdert risikovurderingsverktøyet TTC (Threshold of Toxicological Concern, TTC-prinsippet). TTC kan brukes til å vurdere hvilke kjemiske stoffer som kan utgjøre en mulig helserisiko når det finnes lite eller ingen toksikologiske data.

TTC er en screeningmetode som gjør det mulig å etablere en terskelverdi for eksponering for kjemikalier. Eksponering under denne terskelverdien gir svært liten sannsynlighet for risiko for menneskers helse.

TTC gjør det mulig å identifisere en verdi for eksponering for mange kjemikalier, selv uten full kunnskap om deres toksisitet. Metoden baserer seg på kunnskap om stoffenes kjemiske struktur og kjent toksisitet av kjemikalier med lignende struktur.

EFSA

Vitenskapskomiteen til EUs mattrygghetsorgan EFSA (EFSAs Scientific Committee) har nå utarbeidet retningslinjer for bruk av TTC for risikovurderinger av kjemiske stoffer i mat og fôr.

EFSA anbefaler at TTC kan brukes som en screeningmetode, spesielt for å kunne hjelpe myndighetene til å prioritere hvilke stoffer med mangelfull kunnskap som bør ses nærmere på. Mer om EFSAs vurdering kan leses her.

EU-kommisjonens vitenskapskomiteer (SCCS, SCHER, SCENIHR)

EU-kommisjonens vitenskapskomiteer, blant annet SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) som har ansvar for risikovurdering av kosmetiske produkter, SCHER (Scientific committee on Health and Environmental Risks) og SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) har også vurdert bruk av TTC innenfor sine ansvarsområder. Rapporten kan lastes ned her.

Bruk av TTC i VKMs vurderinger

I 2006 vedtok VKMs hovedkomite at TTC-prinsippet kunne tas i bruk i VKMs risikovurderinger når det kan være relevant. Hovedkomiteen presiserte at TTC-prinsippet er ment for risikovurderinger der det foreligger mangelfull toksikologisk informasjon.

Det skal ikke brukes der det foreligger nok data til å gjøre en kjemikalie-spesifikk risikovurdering, eller når regelverket krever fremskaffelse av slike data.

VKMs hovedkomite vil diskutere de to rapportene på sine møter til høsten, blant annet for å vurdere hva som er kommet av ny informasjon siden VKM sin vurdering av TTC-prinsippet fra 2006.

13.07.2012