Status for EFSAs arbeid med aspartam

EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA, arrangerte den 2-3. april 2009 et innledende felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter på aspartam i London. Norsk ekspertise fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk deltok på møtet.

Formålet med møtet var å gjennomgå alt tilgjengelig vitenskapelig
materiale som finnes om aspartam, inkludert rapporterte helseeffekter av
søtstoffet på mennesker (”case reports”).

Basert på et betydelig vitenskapelig datamateriale er det bred enighet
blant matmyndigheter internasjonalt om at aspartam ikke medfører uønskede helseeffekter, og stoffet har i mange år vært godkjent brukt som et søtstoff tilsatt i næringsmidler i EU og i Norge.

EFSA har publisert risikovurderinger som bekrefter at aspartam er trygt
i bruk så sent som i 2006 og 2009. Inntak av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert av VKM i 2007, og konklusjonen var at de beregnede inntakene av aspartam fra brus, saft og nektar ligger langt lavere enn det fastsatte aksepterte daglige inntaksnivået (ADI) for alle de undersøkte aldersgrupper.

Likevel synes det å være en viss bekymring blant mange forbrukere
forbundet med bruken av aspartam i mat og drikke. Det pågående felleseuropeiske arbeidet med aspartam er et ledd i EFSAs initiativ for å luke vekk de stadige bekymringene om søtstoffets sikkerhet.

EFSA-møtet i april ble arrangert som et innledende diskusjonsmøte der
ekspertene kom med innspill og kommentarer til et foreløpig utkast til en
rapport utarbeidet av en arrangementsgruppe nedsatt av EFSA. Med bakgrunn i de anbefalinger som kom fram på møtet, vil nå EFSAs arrangementsgruppe jobbe videre med rapporten fram mot et nytt møte med de samme ekspertene den 10-11. november 2009.

I etterkant av møtet i november, vil så det endelige rapportutkastet
fra ekspertmøtene bli lagt ut på en offentlig høring på EFSAs nettsider, slik at alle interessenter kan komme med sine innspill. Rapporten, og en oppsummering av høringsinnspillene, vil deretter bli lagt frem for EFSAs Advisory Forum i begynnelsen av 2010 før en endelig rapport er klar for publisering.

I tilknytning til det pågående arbeidet med aspartam i
EFSA har det britiske mattilsynet, Food Standards Agency (FSA) nylig igangsatt en pilotstudie hvor de ønsker å undersøke personer
som mener de har fått negative helseeffekter av aspartamholdige produkter. Deltagerne i studien, som også inkluderer en kontrollgruppe, vil bli gitt spesielt utviklede matvarer som inneholder enten aspartam eller placebo, og eventuelle symptomer skal registreres og blodprøver tas for kliniske analyser.

01.09.2009