Schmallenberg-viruset sprer seg i Europa

Schmallenberg-viruset (SBV) har spredt seg til nye regioner i Europa og var i slutten av oktober påvist i 14 europeiske land, viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.

Storfe, sau og geit er mottagelige for sykdommen, som kan gi alvorlige misdannelser på dyrefoster. Viruset er påvist ved laboratorieprøver i om lag 6 000 besetninger i Europa, spesielt i Frankrike, Nederland og Tyskland. Inntil 6,6 prosent av besetningene av sau og fire prosent av besetningene av storfe er infisert i de berørte regionene. EFSA ser ikke bort fra en viss underrapportering av sykdommen.

De nye regionene hvor viruset er registrert ligger i ytterkantene av områder hvor det er påvist tidligere. EFSA har ikke data som sier noe om effektene av sykdommen på de berørte besetningene. I rapporten blir det vist til at dyr som har vært utsatt for viruset tidligere, kan fortsatt være mottagelig for infeksjonen. EFSA mener at smitten sannsynligvis vil spre seg til nye områder i Sør- og Øst-Europa i 2013.

EFSAs rapport er utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen, som har bedt EFSA om regelmessig å samle inn og analysere nye data om SBV. Resultatene blir meddelt EU-kommisjonen og EØS-landene som et grunnlag for å utarbeide tiltak mot sykdommen.

Om Schmallenberg-viruset

SBV ble første gang ble påvist i storfe fra Schmallenberg i Nord-Tyskland høsten 2011. Kort tid etter ble det påvist i flere europeiske land, og var sist vår registrert i åtte land: Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland, Spania og England. I løpet av sommeren er viruset påvist også i Sverige, Danmark, Finland, Polen og Sveits.

Viruset overføres med sviknott mellom dyr. Infisert sviknott ble påvist for første gang i Sør-Norge i slutten av oktober, og antistoffer mot viruset påvist i melkeprøver fra storfebesetninger på Østlandet i november i år. Viruset er ikke registrert i norske husdyr eller ville drøvtyggere som er funnet mottagelige for viruset, bl.a. rådyr og hjort. Veterinærinstituttet og Mattilsynet følger situasjonen nøye.

Symptomene er oftest milde og kan gå over uten behandling etter noen dager, men kan gi akutte symptomer som feber og redusert melkeytelse hos storfe. Hvis drektige dyr blir smittet i første delen av drektighetsperioden, kan viruset passere over på fosteret og gi misdannelser.

Misdannet avkom vil oftest være dødfødt eller dø rett etter fødselen. Viruset anses ikke som farlig for mennesker.

Mer informasjon:

Les mer og last ned rapporten på EFSAs nettsider

Les VKMs omtale fra 14.06.2012 av EFSA-rapport om SBV-utbredelse

23.11.2012