Salmonellatilfeller hos mennesker: vurdering av nåværende EU-reduksjonsmål

Etter flere år med nedgang har salmonellose-tilfeller stagnert i EU. EFSA-forskere sier at strengere mål for salmonella i verpehøner på gårdsnivå kan bidra til å halvere tilfeller av salmonellasmitte fra gårder.EU-land er pålagt å redusere andelen av verpehøner som er smittet med visse typer salmonella til 2%. EFSA-eksperter anslår at folkehelsegevinsten blir betydelig selv om dette målet reduseres til 1%; da vil salmonellosetilfeller hos mennesker overført via verpehøner falle med 50%.

Et mål på 1% er for tiden på plass for avlshøner - tilstede i begynnelsen av produksjonskjeden for fjærfe - for fem typer salmonella som er av menneskelig helsemessig betydning. EFSA anbefaler å opprettholde det eksisterende målet for tre av disse typene og erstatte de andre to med typer som er mer relevante for folkehelsen i dag.

I dagens uttalelse vurderer eksperter hvordan verpehøners boforhold spiller en rolle. Fra og med 2012, av velferdsmessige grunner i EU, er det ikke tillatt med bur for verpehøner. Kun "berikede" bur (mer romslige enn vanlige bur med et rede og strø) og alternative boforhold uten bur (fjøs, frittgående og frittgående økologisk) er tillatt. Eksperter konkluderer med at forekomsten av salmonella er lavere i høner som er oppdrettet i alternative boforhold enn i bur. Årsakene kan imidlertid ikke forklares fullt ut på grunn av mangel på vitenskapelig bevis.

Salmonella i EU

Salmonellose er den nest vanligste matbårne sykdommen etter campylobacteriose i EU, og salmonella er en viktig årsak til matbårne utbrudd. I 2017 rapporterte medlemsstatene 91.662 tilfeller hos mennesker.