Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

EFSAs Scientific Committee konkluderer i en ny uttalelse med at eksisterende internasjonale metoder for risikovurdering på matområdet også kan brukes på produserte nanomaterialer. Videre konkluderes det med at det er nødvendig å vurdere hver sak separat, og at risikovurdering av spesifikke nanoprodukter i praksis vil være svært vanskelig og forbundet med høy usikkerhet ettersom mangelen på data og validerte testmetoder er stor.

Den nye uttalelsen omhandler bruken av nanoteknologi, hovedsakelig produserte nanomaterialer, på mat- og fôrområdet. EFSA har vurdert i hvilken grad dagens tilnærminger og metodikk for risikovurderinger også egner seg for materialer som opptrer på nanoskalaen.

EFSA presiserer at uttalelsen ikke må anses som en risikovurdering av
nanoteknologi i seg selv, eller som en vurdering av konkrete produserte
nanomaterialer og deres mulige anvendelse i spesifikke produkter.

Med bakgrunn i dagens store usikkerhet og mangel på data, påpeker EFSA at det er nødvendig med mer forskning. Spesielt trekker de fram følgende:

  • Undersøke samvirkningen og stabiliteten av produserte nanomaterialer i mat og fôr, i magetarmsystemet og i biologiske vev.
  • Utvikle og validere rutinemetoder for å påvise, karakterisere og
    kvantifisere produserte nanomaterialer i matkontaktmaterialer, mat og fôr.
  • Utvikle, forbedre og validere testmetoder for å kunne vurdere toksikologien til produserte nanomaterialer.

Uttalelsen fra EFSAs Scientific Committee ble lagt ut på en åpen høring på slutten av 2008, og ulike kommentarer og innspill er nå innarbeidet i denne endelige versjonen av dokumentet.

Mer informasjon om nanoteknologi på EFSAs temasider

I Norge har VKM ansvaret for å gjøre risikovurderinger av nanomaterialer som benyttes i produkter som faller inn under Mattilsynets ansvarsområde. Aktuelle bruksområder i denne sammenheng kan for eksempel være matkontaktmaterialer, kosmetiske produkter, tilsetningsstoffer, kosttilskudd, plantevernmidler, gjødsel, dyrehelse m.m.

Komiteen har foreløpig ikke mottatt noen oppdrag fra Mattilsynet om
nanomaterialer, men følger den internasjonale diskusjonen på fagfeltet tett. Nedenfor følger noen aktuelle lenker til mer informasjon om nanoteknologi:

Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) – opinion on the
safety of nanomaterials in cosmetic products

Presentasjon på møte i VKMs Hovedkomite 4.desember 2008 - Pdf, 2 MB.
Nanoteknologi på VKMs område   Pdf, 2 MB.

19.03.2009