Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

EFSA har publisert resultater av en kartlegging av forekomst av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU. Kartleggingen viser at Salmonella er utbredt i besetninger med avlsgris i de fleste av EUs medlemsland. Rapporten anbefaler flere kartleggingsstudier av Salmonella i avlsgris og betydning av konsum av kjøtt fra nedslaktede dyr for humanhelsen.

Dette er den femte baseline-studien av Salmonella i matproduserende
dyr utført i EU. Studien tar sikte på å gi en oversikt over utbredelsen av
Salmonella-positive besetninger av avlsgris i EU. I 2008 ble det tatt
prøver av totalt 1609 besetninger med avlsgris i 24 av EUs medlemsland, samt i Norge og Sveits.

Besetningene var tilfeldig utvalgt og representerte minst 80% av
avlsgrispopulasjonen i hvert land. Alle unntatt to av landene fikk påvist
Salmonella i sine besetninger med avlsgriser. I gjennomsnitt ble
Salmonella påvist i én av tre besetninger med avlsgriser i EU, men
undersøkelsen viser også at funnene varierer betydelig mellom
medlemslandene.

Utbredelsen av Salmonella-positive avlsbesetninger i EU var høy, på
31,8%, men undersøkelsen viser også at funnene varierer betydelig mellom medlemslandene.

Ingen funn i Norge

Fem land (Estland, Finland, Litauen, Slovenia og Norge) rapporterte ingen
Salmonella i avlsgrisbesetninger. Prevalensen av Salmonella-positive produksjonsbesetninger var 33,3%. Fire land (Bulgaria, Finland, Sverige og Norge) rapporterte ingen Salmonella i produksjonsbesetninger.

Undersøkelsen viser at det ble påvist mange forskjellige typer av
Salmonella. Den typen som oftest ble oftest var Salmonella
Derby, etterfulgt av Salmonella Typhimurium. Mange av de påviste
typene, spesielt S. Typhimurium, rapporteres å være årsaker til
Salmonella-infeksjoner hos mennesker i EU.

EU-lovgivning planlegger innføring av tiltak for reduksjon av forekomst
av Salmonella i næringsmidler og dyrepopulasjoner som en del av EUs
strategi for å redusere matbårne sykdommer hos mennesker. Resultatene fra denne kartleggingen vil underbygge etablering av tiltak for
avlsgrisbesetninger.

Link til resultater av EFSAs kartlegging av Salmonella i
avlsgrisbesetninger i EU

21.12.2009