Rapport for 2011 om zoonoser fra EUs mattrygghetsorgan (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC)

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. På europeisk nivå ble det i 2011 registrert en økning i antall humane tilfeller av infeksjoner med bakteriene Campylobacter og E.coli. Antallet rapporterte Salmonella-tilfeller fortsatte å synke.

Som tidligere år var campylobacteriose fremdeles den hyppigst rapporterte zoonosen i Europa. Antallet registrerte tilfeller har økt jevnt de siste fem år, og fra 2010 til 2011 var økningen på 2,2 %. Bakterien Campylobacter kan forårsake sykdom med diaré og feber, og finnes oftest i kyllingkjøtt.

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff (agens) som bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner. I Europa økte antallet tilfeller av toksin-produserende Escherichia coli (VTEC/STEC) sterkt i 2011. Økningen skyldes i hovedsak E.coli-utbruddene i Tyskland og Frankrike. VTEC/STEC-infeksjon kan gi blodig diaré og i verste fall nyresvikt. Bakterien ble oftest funnet i storfe og kjøttprodukter fra storfe.

For syvende år på rad fortsetter antallet registrerte humane tilfeller av salmonellose å synke, men salmonellose er fortsatt den zoonosen som rapporteres oftest i EU etter campylobacteriose. Kontrollprogrammer som EU-kommisjonen og medlemslandene har etablert for Salmonella har ført til en nedgang i Salmonella-infeksjoner i fjørfe populasjonen, spesielt hos verpehøns (og dermed egg) og kylling. Salmonella ble oftest funnet i ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra kylling.

Økningen i Campylobacter- og VTEC/STEC-tilfeller understreker at det er viktig å overvåke og kontrollere forekomsten av bakterier i matkjeden for å redusere risikoen for smitte til mennesker.

Selv om Campylobacter er den zoonosen som forårsaker flest sykdomstilfeller i Europa, er det Salmonella som gir opphav til flest utbrudd, med 26,6 % av alle rapporterte utbrudd.

EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2011I zoonoserapporten fra EFSA og ECDC for 2011 er også tallene fra Norge med.

Folkehelseinstituttet utgir årsrapporter om næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd. Her finnes flere detaljer om status i Norge, med tabeller og diagrammer. De vanligste næringsmiddelbårne infeksjonene i Norge er campylobacteriose og salmonellose, i likhet med tilstanden ellers i Europa.

Veterinærinstituttet, Folkehelseinstitutt og Mattilsynet utgir dessuten en norsk zoonoserapport hvert år. Rapporten for 2011 viser at det forekommer lite smitte fra mat og etter kontakt med dyr i Norge. Rapporten er tilgjengelig på Veterinærinstituttets nettsider.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for EUs mattrygghetsorgan EFSA. 

10.04.2013