Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har oppdatert retningslinjene for å vurdere hvilken risiko plantevernmidler utgjør for vannlevende organismer. Dette gjelder for eksempel fisk, amfibier, virvelløse dyr og planter som lever i vann, grøfter, elver og bekker nær områder som behandles med plantevernmidler.

Det er EFSAs panel for plantevernmidler som har utviklet retningslinjene. De beskriver metoder for å evaluere i hvilken grad eksponering for plantevernmidler berører populasjoner av vannlevende organismer, inkludert planter og alger.

Retningslinjene vil være nyttige i arbeidet med fremtidige risikovurderinger, samt for beslutningstakere både nasjonalt og på EU-nivå. Hensikten er å sikre at vannlevende organismer er beskyttet når nye plantevernmidler blir tilgjengelige på markedet.

I 2012 publiserte VKMs faggruppe for plantevernmidler et metodedokument om hvordan risikovurdering av plantevernmidler bør utføres:
Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler

Faggruppen vil ta stilling til om disse retningslinjene bør endres som følge av EFSAs oppdaterte retningslinjer.

Les mer på EFSAs nettsider

22.07.2013