Oppdatering om miljøgifter: Den første av to risikovurderinger av perfluorerte stoffer i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har foreslått å revidere tolerabelt inntak av to kjemiske stoffer som mennesker eksponeres for gjennom matkjeden som følge av miljøforurensing. Dette er den første av to vurderinger av perfluorerte stoffer (PFAS) og derfor er konklusjonene foreløpige inntil den andre vurderingen er ferdig.

Denne første risikovurderingen omtaler de viktigste perfluorerte stoffene, perfluoroktylsulfonat (PFOS) og perfluoroktansyre (PFOA). Dette er kjemikalier fremstilt av mennesker, som har vært mye brukt i industri og forbruksvarer siden midten av 1900-tallet. Stoffene brytes ned sakte, og forblir derfor lenge i miljøet. Stoffene kan hope seg opp i menneskekroppen, og det kan ta mange år å bli kvitt dem.

Pågående arbeid og veien videre

Det er EU-kommisjonen som har bedt EFSA om å revurdere helserisikoen knyttet til perfluorerte stoffer, ved å ta hensyn til data som har blitt tilgjengelige siden forrige vurdering i 2008.

EFSAs ekspertpanel på forurensinger i matkjeden (CONTAM) er også i gang med å vurdere helserisiko knyttet til andre perfluorerte stoffer enn PFOS og PFOA. Utkastet til risikovurdering vil bli sendt på offentlig høring.

Våren 2019 vil EFSA ferdigstille et rammeverk for vurdering av kombinert eksponering fra flere kjemikalier. Ettersom det er blandinger av ulike perfluoerte stoffer i mat, vil dette rammeverket bli bruk i arbeidet.

Produksjon, markedsføring og bruk av PFOS er regulert i EUs lovverk om tungt nedbrytbare organiske forurensinger. Det vil komme restriksjoner knyttet til produksjon og markedsføring av PFOA fra 4. juli 2020, som følge av risikovurdering gjort av Det europeiske kjemikaliebyrå, ECHA.

Les risikovurderingen fra EFSA her

Diskusjoner om ulike vitenskapelige tolkninger

EFSA har hatt møte med eksperter fra ECHA og EUs medlemsland som nylig har vurdert hvor trygge disse stoffene er, for å diskutere de viktigste forskjellene fra tidligere evalueringer av PFOS og PFOA. Diskusjonene inkluderer EFSAs vitenskapelige tilnærming, viktige nye datakilder og gjenstående vitenskapelige usikkerheter.

Les rapport fra møtet her

VKM: nytte- og risikovurdering av fisk

-Vitenskapskomiteen for mat og miljø er i dialog med Mattilsynet om en ny nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. EFSAs vurderinger av perfluorerte stoffer vil inngå som en del av dette arbeidet, sier Helle Knutsen. Hun er faglig leder av VKMs faggruppe for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester.