Ny uttalelse fra EFSA om ulovlige fargestoffer i mat

De siste årene er det gjort en rekke funn av ulovlige fargestoffer i mat i Europa, også i Norge. Blant annet Sudan I og Para Red er funnet i sterk chili og sterke chiliprodukter. De ulovlige fargestoffene har funnet veien inn i et bredt spekter av matvarer solgt på det europeiske markedet ved at de kan forekomme i importerte kryddere og ingredienser.

EU-kommisjonen ba European Food Safety Authority (EFSA) om å gjennomgå tilgjengelige toksikologiske data for en del ulovlige
fargestoffer som har blitt påvist i mat i EU. I tillegg har EFSA vurdert noen
andre ulovlige fargestoffer som kan tenkes å forårsake helseskade i framtiden hvis de skulle bli brukt i mat.

EFSAs vitenskapelige panel for tilsetningsstoffer, aroma, prosesshjelpemidler og materialer i kontakt med næringsmidler
(AFC-panelet) har i den nye uttalelsen tatt for seg to hovedgrupper av
fargestoffer. I den første gruppen gjennomgår de toksikologien til de 7 ulovlige fargestoffene: Sudan I-IV, Para Red, Rhodamine B og Orange II.

AFC-panelet konkluderer med at det ikke finnes tilstrekkelige data for noen av de ovennevnte fargestoffene til at det kan gjøres en fullstendig risikovurdering. De trekker likevel den slutning at samtlige fargestoffer, med unntak av Orange II, er eller kan være både gentoksiske og kreftfremkallende. Orange II synes å være gentoksisk, men det
finnes ikke data til å avgjøre om det kan være kreftfremkallende.

Den andre gruppen ulovlige fargestoffer som er vurdert omfatter følgende:

  • industrielle fargestoffer som har blitt vurdert å være gentoksiske og/eller kreftfremkallende av internasjonale vitenskapelige organer.
  • fargestoffer som er ulovlig å bruke i mat i EU, men som er kjent å ha vært brukt i land utenfor EU og som er opprinnelsesland for krydder.
  • fargestoffer som tidligere har vært i bruk i mat i en rekke land, men som har blitt trukket tilbake/forbudt grunnet toksiske egenskaper.

AFC-panelet vurderte følgende fargestoffer i denne andre gruppen som gentoksiske og/eller kreftfremkallende: Acid Red, Sudan Red 7B, Metanil Yellow, Auramine, Congo Red, Butter Yellow, Solvent Red I, Naphtol
Yellow, Malachite Green, Leucomalachite Green, Ponceau 3R, Ponceau MX og Oil Orange SS.

13.09.2005