Publisert første gang 23. mars 2017

Ny metode for å belyse mulig sammenheng mellom eksponering for kjemikalier og dårlig helse

Kan vi få dårlig helse hvis vi eksponeres for kjemikalier, som for eksempel plantevernmidler?

Panelet for plantevernmidler i den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA), har testet en metode som kan brukes til å vurdere om det er en sammenheng mellom eksponering for kjemikalier, som for eksempel plantevernmidler, og dårlig helse.

I dag er forskere avhengige av dyre- eller cellestudier for å vurdere mulig helserisiko som følge av eksponering for et kjemisk stoff. EFSA foreslår en ny tilnærming ved å benytte epidemiologiske studier.  

En epidemiologisk studie er en studie av befolkningsgrupper. Du kan for eksempel sammenligne eksponeringen av en gruppe friske personer med en gruppe personer som har en sykdom. Epidemiologiske studier har antydet at det er en sammenheng mellom eksponering for visse kjemikalier og sykdom hos mennesker.  

Det er imidlertid usikkert hvor pålitelige epidemiologiske studier er når det gjelder å fastslå hva som er den eksakte årsaken til en funnet forskjell i helserisiko. I 2013 publiserte EFSA resultater fra en litteraturgjennomgang av epidemiologiske studier knyttet til eksponering for plantevernmidler. Siden da har EFSAs plantevernmiddeleksperter sett på hvordan resultater fra epidemiologiske undersøkelser kan integreres i risikovurderinger av plantevernmidler.  

Du kan lese mer om metoden på EFSAs nettsider.