Nye retningslinjer for risikovurdering av mat og fôr fra genmodifiserte dyr

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har publisert retningslinjer for risikovurdering av mat- og fôrvarer fra genmodifiserte dyr. Retningslinjene inneholder også aspekter knyttet til dyrehelse og dyrevelferd.

I EU er det foreløpig ingen som har søkt om godkjenning av mat og fôr fra genmodifiserte dyr (GM-dyr). Det har imidlertid vært en rivende teknologisk utvikling på dette området de siste årene.

For å være forberedt på mulige framtidige søknader har EFSA utarbeidet omfattende retningslinjer for vurdering av mattrygghet knyttet til slike produkter. Veiledningsdokumentet spesifiserer hvilke data og informasjon som søker skal levere ved søknader om godkjenning av mat og fôr genmodifiserte dyr. 

Oppbygningen av retningslinjene er i henhold til standardiserte retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte organismer. Grunnlaget for risikovurderingen er en sammenligning mellom genmodifiserte dyr med avledete mat- og fôrvarer, og konvensjonelle produkter fra umodifiserte dyr framkommet ved tradisjonell avl. 

Veiledningsdokumentet inneholder retningslinjer og metodikk for vurderinger av selve genmodifiseringen, komparative analyser av fenotypiske karakterer, ernæringsmessige og toksikologiske forhold, mulige allergene effekter av matvarene, samt forsøksdesign og statistisk analyse. Videre fokuseres det på potensielle effekter av genmodifiseringen på dyrehelse og dyrevelferd, samt overvåking av både de genmodifiserte dyrene og avledete mat- og fôrvarer. 

Utvikling av de nye retningslinjene har foregått i nær dialog med EUs medlemsland, vitenskapelige miljøer og ulike interesseorganisasjoner. 

Veiledningsdokumentet omfatter ikke vurderinger av miljørisiko knyttet til genmodifiserte dyr. Disse aspektene vil bli behandlet i et eget dokument, som er under utarbeidelse av EFSAs GMO-panel. Et utkast til retningslinjer for miljørisikovurdering av GM-dyr forventes å bli sendt på offentlig høring i løpet av 2012.

Les mer og last ned de nye retningslinjene fra EFSAs nettsider 

31.01.2012