Nye regler om åpenhet og bærekraft

vil endre måten Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet utøver rollen som risikovurderer for å sikre trygg mat i EU.

Hensikten med den såkalte åpenhetsforordningen fra EU-parlamentet er å styrke EFSAs mulighet til å utarbeide risikovurderinger med svært høy grad av åpenhet i alle ledd. Troverdigheten til vurderingene skal økes og sikres blant annet ved mer åpenhet om de vitenskapelige studiene som EFSA bruker i sine uttalelser. Forordningen innebærer også at styringsmodellen for EFSA endres og gjøres mer bærekraftig, blant annet ved at alle medlemsland er representert i EFSAs styre. Forordningen gjelder fra 27. mars 2021.

-Dette er en viktig dag for vurdering av risiko i matkjeden i EU, sier EFSAs administrerende direktør Bernhard Url.

- I EFSA er vi takknemlige for at EU-parlamentet, EU-kommisjonen og medlemslandene har gitt oss muligheten til å la innbyggere og berørte parter få mer innsyn i vårt arbeid, og til å gå våre arbeidsprosesser og praksis etter i sømmene.

Nye verktøy

EFSA har utviklet nye verktøy og en nettportal for å hjelpe berørte parter til å sette seg inn i og lære seg nye retningslinjer og rutiner som følger av forordningen, for eksempel når det gjelder søknadsprosedyrer for regulerte produkter. Portalen er aktiv fra 30 mars 2021. I tillegg har EFSA en rekke webinarer og samlinger for å hjelpe berørte parter til å sette seg inn i og lære om hvordan de nye reglene vil fungere i praksis.

Implementeringen av forordningen blir gjennomført i samarbeid mellom EFSAs berørte parter, samarbeidspartnere som Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, og medlemslandene.

Det nye regelverket vil gjelde for nye mandater og søknader, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Det innebærer at det vil være en periode med tilpasning der mye av EFSAs pågående arbeid fortsatt blir utført i henhold til tidligere regler og lovbestemmelser.

-Å implementere de nye reglene er en stor logistisk utfordring. Vi har brukt betydelige ressurser på å sikre at overgangen til det nye systemet blir så smidig og inkluderende som mulig for våre interessenter, sier Url.

Hva er åpenhetsforordningen?

Åpenhetsforordningen ble utviklet som svar til Det europeiske borgerinitiativet om plantevernmidler og funnene i en gjennomgang av EUs matlov, som ble avsluttet i januar 2018.

Forordningen innebærer blant annet:

  • at innbyggerne får tilgang til vitenskapelige studier og informasjon som industrien har levert til EFSA tidlig i risikovurderingen
  • at offentlige konsultasjoner blir lagt til prosessen for vurdering av søknader om godkjenning av regulerte produkter
  • at EFSA blir varslet om alle bestilte studier i et bestemt område for å garantere at selskaper som søker om autorisasjoner sender inn all relevant informasjon
  • at EU-kommisjonen får mulighet til å be EFSA om å skaffe flere studier.

Etter hvert vil forordningen også endre måten EFSA styres på ved at representanter for medlemslandene får plass i EFSAs styre. Det arbeides også med å gjøre risikovurdering og -håndtering i matkjeden mer tilgjengelig for EU-borgere ved å forbedre kommunikasjonen. Du kan lese mer på EU-kommisjonens nettsider, her. VKM er norsk kontaktpunkt for EFSA. Du kan lese mer om EFSA på våre nettsider, her.

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post