Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

EFSA har utarbeidet nye oppdaterte retningslinjer for utforming av planer for overvåking av genmodifiserte planter og bruken av dem etter markedsføring, det vil si etter at plantene er blitt tatt i bruk.

Alle søknader om godkjenning av genmodifiserte planter under EU-direktiv 2001/18 og EU-forordning 1829/2003 skal inneholde en detaljert plan for overvåking etter markedsføring (Post Market Environmental Monitoring (PMEM)).

Hensikten med overvåkingsplanen er å identifisere mulige negative effekter av den genmodifiserte planten eller bruken av den på human helse og miljø dersom den blir tillatt i EU.

EFSAs vitenskapelige panel for genmodifiserte organismer har nå avgitt en uttalelse som i detalj beskriver hvordan en plan for overvåking etter markedsføring bør utformes.

Dette skal en overvåkingsplan inneholde:

Overvåkingsplan består av to komponenter. Alle genmodifiserte planter som godkjennes i EU skal ha en plan for generell overvåking. Dette for å avdekke uforutsette negative effekter som ikke ble forutsett i miljørisikovurderingen.

Den generelle overvåkingen fokuserer på ulike aspekter som bevaring av biodiversitet, jordkvalitet/funksjonalitet, vann, samt agro-økosystemenes bærekraft.

Særskilt overvåking er ikke obligatorisk, men kan kreves hvis miljørisikovurderingen avdekker potensiell risiko for direkte eller indirekte skadevirkninger av den genmodifiserte planten.

EFSA vurderer kvaliteten på overvåkingsplanen

EFSA vurderer alle søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer i EU. Som en del av dette arbeidet vurderer EFSA også den vitenskapelige kvaliteten på overvåkingsplanen.

På årsbasis gjennomgår også EFSA resultatene av overvåkingen av de genmodifiserte plantene, og gir anbefalinger til EU-kommisjonen med hensyn på behov for endringer av overvåkingsplanen og konklusjoner med hensyn på biosikkerhet.

Les mer og last ned EFSAs oppdaterte retningslinjer på deres nettsider

18.8.2011