Nordiske eksperter forventer flere vann- og matbårne sykdomsutbrudd i fremtiden

En nordisk undersøkelse viser at eksperter innen næringsmiddelrisiko forventer en økning i vann- og matbårne sykdomsutbrudd på ti til 20 prosent de neste ti årene. Importert frukt og grønnsaker som spiser rå, antas å bli den største smittekilden.

EUs risikovurderingsorgan på matområdet, EFSA har en egen enhet som skal fange opp kommende risikoer – Emerging risk Unit. Enheten har etablert et nettverk med medlemsstatene der Norge også deltar.

De nordiske medlemmene i emerging risk-nettverket utformet en felles undersøkelse for å kartlegge hva eksperter innen næringsmiddelrisiko forventer kan oppstå av matvarebårne sykdomsutbrudd i fremtiden. I Norge ble spørreundersøkelsen sendt til medlemmer av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Totalt ble undersøkelsen besvart av 110 nordiske eksperter, hvorav 34 norske.

Ekspertene svarer at de forventer at antall vann og matbårne sykdomsutbrudd vil øke med ti til 20 prosent i perioden 2011 til 2020, sammenlignet med perioden 2001 til 2010.

Forventningene varierer med erfaring og utdanning samt nasjonalitet, men tendensen viser at ekspertene mener importerte næringsmidler, særlig ubehandlede vegetabilske produkter vil være den mest sannsynlige kilden til matvarebåren smitte.

EFSAs nettverk

EFSA har opprettet en rekke nettverk som skal bistå dem i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene.

Åse Fulke i Mattilsynet er Norges representant i EFSAs nettverk for Emerging risks

18.10.2012