Migrasjon av ftalater fra matkontaktmaterialer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har revurdert fem ulike ftalater som kan benyttes i fremstillingen av emballasje til mat.

Ftalatene som er vurdert er butylbenzylftalat (BBP), di-butylftalat (DBP),
bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP), di-isononylftalat (DINP) og di-isodecylftalat
(DIDP). Ftalatene er tidligere vurdert av Scientific Committee for Food (SCF) på 1990-tallet, men med bakgrunn i ny viten har EFSA nå gjennomført en revurdering av stoffene.

AFC-panelet har fastsatt nye tolerable daglige inntak (TDI) basert på
tilgjengelige litteratur for de ulike ftalatene. Videre er det utført
eksponeringsestimater basert på begrensede data for målte ftalatnivåer i
kostholdet i Storbritannia og Danmark som sammenlignes med TDI-verdiene.

En kort oppsummering av EFSAs vurdering av de ulike ftalatene finnes
nedenfor:

Butylbenzylftalat (BBP)

 • Toksikologisk effekt/virkning i dyreforsøk: Skader på fosterutvikling og reproduksjon
 • Tolerabelt daglig inntak (TDI): 0,5 mg/kg kroppsvekt.
 • Eksponering for BBP fra maten (migrasjon fra emballasje eller andre kilder) kan utgjøre omkring 1 % av TDI-verdien.

Di-butylftalat (DBP)

 • Toksikologisk effekt/virkning i dyreforsøk: Skader på fosterutvikling og reproduksjon
 • Tolerabelt daglig inntak (TDI): 0,01 mg/kg kroppsvekt.
 • Eksponering for DBP fra mat er av samme størrelsesorden som TDI. Det finnes imidlertid en rekke andre kilder til human eksponering for DBP enn mat, og EFSA etterlyser forbedrede estimater av den totale eksponeringen for DBP for å kunne fastslå nærmere hvor stor andel av TDI som kan komme fra matemballasje.

Bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP)

 • Toksikologisk effekt/virkning i dyreforsøk: Skader på fosterutvikling og reproduksjon
 • Tolerabelt daglig inntak (TDI): 0,05 mg/kg kroppsvekt.
 • Eksponering for DEHP fra mat er i samme størrelsesorden som TDI. Det finnes imidlertid en rekke andre kilder til human eksponering for DEHP enn mat, og EFSA etterlyser forbedrede estimater av den totale eksponeringen for DEHP for å kunne fastslå nærmere hvor stor andel av TDI som kan komme fra matemballasje.

Di-isononylftalat (DINP)

 • Toksikologisk effekt/virkning i dyreforsøk: Leverskader
 • Tolerabelt daglig inntak (TDI): 0,15 mg/kg kroppsvekt.
 • Eksponering for DINP fra mat ligger langt under TDI. Det finnes imidlertid indikasjoner på at nivåene av DINP i mat har steget de siste årene, slik at oppdaterte eksponeringsestimater fra mat vil være ønskelig.

Di-isodecylftalat (DIDP)

 • Toksikologisk effekt/virkning i dyreforsøk: Leverskader
 • Tolerabelt daglig inntak (TDI): 0,15 mg/kg kroppsvekt.
 • Eksponering for DIDP fra mat ligger langt under TDI. Det finnes imidlertid indikasjoner på at nivåene av DIDP i mat har steget de siste årene, slik at oppdaterte eksponeringsestimater fra mat vil være ønskelig.


EFSA har også kommet med en redegjørelse om hvorvidt det burde fastsettes en gruppe-TDI for BBP, DBP, DEHP, DINP og DIDP. Dette har vært vurdert siden BBP, DBP og DEHP synes å ha effekt på samme
målorgan (testiklene) og DINP og DIDP begge har effekt på leveren. Men fordi ftalatene ser ut til å ha ulike virkningsmekanismer selv om de virker på samme målorgan, vurderer EFSA at det ikke bør fastsettes en gruppe-TDI.

26.09.2005