Kollokvium om EFSAs arbeid med ”emerging risks”

12. og 13. oktober 2010 arrangerte EFSA, EUs mattrygghetsorgan, et kollokvium om sitt arbeid med ”emerging risks” i matkjeden. Over 100 eksperter fra 29 land deltok på møtet.

Blant temaene som ble diskutert på møtet var metoder for å identifisere ”emerging risks”, kilder til informasjon, strategier for innsamling av data og utfordringer knyttet til å identifisere faktorer som forårsaker ”emerging risks”.

Deltagerne understreket dessuten betydningen av internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner for å oppnå resultater i arbeidet.

Utfordringer knyttet til kommunikasjon ble også diskutert, herunder viktigheten av å sikre åpenhet i EFSAs arbeid uten å skape unødig engstelse samt behov for nært samarbeid med risikohåndtere.

Åshild Krogdahl, medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet deltok på kollokviet som representant fra Norge.

Les mer om kollokviet og EFSAs arbeid med "emerging risks" på EFSAs nettsider.

EFSA vil utarbeide en oppsummering fra kollokviet. Kontakt sekretariatet i VKM dersom du ønsker denne tilsendt. VKMs sekretariat er kontaktpunkt for EFSA i Norge.

Norges representant

Seniorrådgiver Åse Fulke i Mattilsynet ble nylig utnevnt som Norges representant i EFSAs nettverk for ”emerging risks”.

08.11.2010