Fugleinfluensa: biosikkerhetstiltak er viktig for å beskytte fjørfebesetninger

Streng håndheving av biosikkerhetstiltak er den mest effektive måten å hindre at høypatogen influensa A (H5N8) smitter til fjørfebesetninger. Det viser en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Høypatogen influensa kan gi svært alvorlig sykdom hos fjørfe og dermed forårsake store tap for fjørfeprodusenter.

Eksperter fra EFSA har identifisert og rangert biosikkerhetstiltak som kan gjennomføres på ulike områder i en fjørfebesetning. Områdene (f. eks. fjørfehus, uteområde og fôrlager) kan klassifiseres med høy eller lav risiko for smitte.

Tiltakene omfatter å hindre kontakt mellom ville fugler og fjørfe, holde fjørfe innendørs og holde gjess og ender atskilt fra annet fjørfe.
EFSA anbefaler at det utarbeides retningslinjer for biosikkerhetstiltak som fjørfeprodusenter kan iverksette. Tiltakene bør brukes forebyggende og før et eventuelt utbrudd.

EFSA fikk i hasteoppdrag fra EU-kommisjonen om å komme med en vitenskapelig uttalelse om hvor effektive dagens tiltak er for å hindre videre spredning av H5N8-viruset. Forespørselen kom som følge av funn av virus og sykdomsutbrudd som er rapportert blant ville fugler og fjørfe i Europa siden slutten av oktober 2016.

Andre funn i EFSAs uttalelse er:

  • Når det er påvist smitte hos ville fugler, bør det igangsettes overvåking av fjørfe i et geografisk område som er definert av hvor de berørte fuglene lever og hvor langt de flyr.
  • Videre bør myndighetene informere og øke bevisstheten blant fjørfeprodusenter i området om hvilke biosikkerhetstiltak som gjelder.
  • Passiv overvåking (rapporter om døde fugler og undersøkelse av disse for forekomst av virus) er den mest effektive måten å oppdage sykdommen på blant ville fugler og fjørfe.
  • Prøver fra arter av ville fugler som tidligere ikke er kjent for å være smittet med viruset, og prøver av døde fugler fra områder der viruset ennå ikke er rapportert, er nyttige for å definere den geografiske spredningen av infeksjonen blant ville fugler.

Videre arbeid

Eksperter fra EFSA skal levere en vitenskapelig uttalelse om fugleinfluensa i 2017 hvor de vil

  • vurdere risikoen for at andre fugleinfluensavirus enn H5N8 kan smitte til EU
  • vurdere biosikkerhetstiltak for kalkuner og ender
  • evaluere mekanismene som fører til at lavpatogene fugleinfluensavirus muterer til høypatogene influensavirus.

20.12.2016