Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

Mer enn 97 % av prøvene som ble analysert for plantevernmiddelrester i EØS-området i 2010 inneholdt ikke større mengder enn det som er tillatt. Det viser den fjerde årlige rapporten om plantevernmiddelrester i mat fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.

I rapporten har EFSA analysert og sammenstilt undersøkelser av mer enn 77 000 prøver fra EUs 27 medlemsland, samt Norge og Island.

Av cirka 3500 analyserte prøver fra økologisk mat, overskred 0,8 % av dem tillatt mengde plantevernmiddelrester.

Ifølge EFSA var overskridelser mer enn fem ganger hyppigere for mat importert fra land utenfor EU enn for mat som er produsert i EØS-området.

Ifølge EFSA utgjør nivåene av overskridelser ingen langtids helserisiko for forbrukerne. For 0,4 % av matvarene kan EFSA ikke utelukke en kortvarig helserisiko. Dette gjelder ved et maksimalt inntak av matvarer med de høyeste overskridelsene.

Kumulativ risikovurdering

EFSA har i denne rapporten for første gang gjort en såkalt kumulativ risikovurdering for å vurdere hva det kan ha å si at man eksponeres for flere typer plantevernmidler samtidig.

EFSA understreker at disse resultatene er forbundet med en høy grad av usikkerhet og at de denne første gangen har konsentrert seg mest om metodeutvikling. Risikovurderingen er for øvrig en del av EFSAs pågående arbeid med å vurdere hvordan stoffer kan virke sammen, såkalte kombinasjonseffekter

Les mer og last ned rapporten om plantevernmiddelrester i mat på EFSAs nettsider

Vitenskapskomiteen for mattrygghet publiserte 20.02.2013 en uttalelse om kombinasjonseffekter.

Kontaktpunkt for EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA. 

12.03.2013. Oppdatert 13.03.2013